Foto: Kustbevakningen

Samverkan miljöräddning

Nationell samverkan

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön. En oljeolycka eller ett oljeutsläpp på svenskt vatten involverar flera olika aktörer.

  • När ett utsläpp av olja sker till havs eller i de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren har Kustbevakningen ansvar att ta hand om och ta upp oljan.
  • När ett oljeutsläpp når land, eller om ett utsläpp sker i vatten inom kommunalt ansvarsområde, till exempel vattendrag eller i hamnar, ansvarar kommunal räddningstjänst för miljöräddningen.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ett stöd för kommunerna i den övergripande samordningen av oljeskyddet på land.

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd

Det finns en nationell samverkansgrupp (NSO) som arbetar med oljeskadeskydd utmed Sveriges kuster och de stora insjöarna. I den ingår representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt Havs- och vattenmyndigheten.

Samverkansgruppen presenterade den 25 juni 2014 Sveriges fjärde strategi för oljeskadeskydd. Detta dokument innehåller underlag för långsiktig planering och riktar sig till alla berörda aktörer; kommuner, privata företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Strategin är framtagen för att minimera miljöskada av oljeutsläpp och stärka den svenska krisberedskapen. Ett hundratal aktörer har på olika sätt bidragit till arbetet.

Internationell samverkan

Genom internationellt samarbete kan man förebygga och tidigt upptäcka överträdelser av gällande utsläppsbestämmelser. Vid större utsläpp till havs har Kustbevakningen också möjlighet att ta hjälp av andra länder enligt flera olika samarbetsavtal. Det finns ett omfattande internationellt samarbete bland annat mellan Östersjöländerna inom Helsingforskommissionen, HELCOM, mellan Nordsjöländerna inom Bonnavtalet, mellan de nordiska länderna inom Köpenhamnsavtalet och i EU genom EMSA. Inom ramen för dessa avtal hålls regelbundna möten och övningar där länderna tillsammans utvecklar förmågan till samarbete vid olyckor till havs.