EU

Inom EU finns sedan länge ett väl fungerande samarbete för hantering av miljöräddningsfrågor till sjöss. Målsättningen är att öka medlemsstaternas förmåga att bekämpa olje- och kemikalieutsläpp samt att ytterligare öka det internationella samarbetet. I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad informationscentral, som kan samordna insatser vid en större miljöolycka till sjöss. Ärenden inom detta område behandlas i en särskild kommitté (Management Committee for Marine Pollution, MCMP).

Efter olyckan 1999 med tankern Erika och det omfattande oljeutsläpp som skedde utanför Frankrikes kust, beslutade EU-länderna om ett antal åtgärder – de två så kallade Erika-åtgärdspaketen. Syftet var att komma till rätta med de brister i sjösäkerhetsreglerna som blivit uppenbara i och med olyckan. Bland annat ingår åtgärder för hårdare och mer effektiv hamnstatskontroll, harmonisering av genomförandet av internationella regler och åtgärder för att stödja internationella organisationers ansvar att utarbeta sådana regler, åtgärder för att främja en harmonisering av navigeringssystem och trafikövervakning.

Europeiska Sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

Att sätta upp den Europeiska Sjösäkerhetsbyrån (European Maritime Safety Agency, EMSA) var en av dessa åtgärder. Byrån, som inledde sitt arbete under hösten 2002, ska bidra till att förbättra EU:s sjösäkerhetssystem och minska risken för sjöolyckor, förorening av haven och förluster av människoliv till sjöss. EMSA ska förse kommissionen med allmän teknisk och vetenskaplig rådgivning i fråga om sjösäkerhet och för att förhindra föroreningar från fartyg. Detta ska ske genom en fortlöpande översyn och utveckling av lagstiftningen, övervakning av tillämpningen och utvärdering av åtgärdernas effektivitet.

I arbetet med att övervaka hur EU:s system för sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg fungerar ska byråns tjänstemän göra kontrollbesök i medlemsstaterna. Bland byråns särskilda uppgifter kan nämnas arbetet med att stärka den statliga hamnkontrollen, övervaka de klassificeringssällskap som är erkända på EU-nivå, utveckla en gemensam metodik för undersökning av olyckor till havs och att bygga upp ett europeiskt informationssystem för sjöfarten. EMSA kommer också att medverka i EU:s utvidgningsprocess genom att bistå kandidatländerna med att genomföra lagstiftning om sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg.

Community Information System (CIS)

Inom ramen för olika internationella samarbetsavtal rörande åtgärder mot olje- och kemikalieolyckor till sjöss finns överenskommelser om att redovisa det egna landets materiella och personella resurser för sådana åtgärder. Inom EU har man enats om att medlemsländerna ska upprätta nationella webbsidor över sina resurser enligt en överenskommen mall som fått benämningen Community Information System (CIS).