BRISK

BRISK - förebyggande åtgärder och högre beredskap för oljeutsläpp i Östersjön

Sverige deltar i EU:s Östersjöprojekt BRISK – Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea. Projektet täcker alla maritima regioner i Östersjön och Kustbevakningen leder det svenska arbetet.

Integrerad riskanalys för Östersjön

Målet med BRISK är att göra en omfattande inventering av riskerna för föroreningar av havsmiljön med olja och kemikalier. Projektet ska också kartlägga om den nuvarande nöd- och beredskapskapaciteten i de sex underregionerna i Östersjön (se illustration) är tillräcklig för att ta hand om mellanstora och större oljeutsläpp. Detta är första gången det görs en större, integrerad riskanalys för hela Östersjön.

3-årigt projekt

Projektet löper över tre år och finansieras av EU:s fond för regional utveckling med 3,5 miljoner euro. Den metod för riskanalys som används i projektet har utvecklats av det danska försvaret i samarbete med det danska miljöteknikföretaget COWI. Metoden har framgångsrikt tillämpats på danska farvatten.

Resursinventering underregioner

Efter riskanalysen kommer projekt att genomföra en resursinventering av de sex underregionerna. Om det visar sig att det finns bristande resurser i någon region kommer projektet att föreslå en investeringsplan för att komma till rätta med bristerna.

Högre beredskapsnivå, bättre insatser

Förhoppningarna i projektet är också att de olika regionerna runt Östersjön ska vidareutveckla avtalen om gemensamma insatser vid oljekatastrofer – över nationsgränser. Detta leder till högre beredskapsnivå, bättre insatser vid större utsläpp i Östersjön och minskad ekonomisk belastning för ett enskilt drabbat land - till nytta inte bara för den marina havsmiljön utan även för hela befolkningen kring Östersjön.

Projektet täcker alla maritima områden i Östersjön, indelade i sex underregioner. I projekt BRISK deltar en mängd institutioner, myndigheter och organisationer från hela Östersjöområdet.

  • Danmark – huvudansvar             
  • Estland
  • Finland
  • Lettland
  • Litauen
  • Polen
  • Ryssland
  • Sverige
  • Tyskland
  • HELCOM – Helsinki Commission