Foto: Kustbevakningen

Krisberedskap och totalförsvar

Kustbevakningen är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Vi är också en bevakningsansvarig myndighet med särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap. Detta innebär att vi måste planera för och skapa en god förmåga att hantera vårt uppdrag, förebygga sårbarheter och motstå identifierade hot och risker, i händelse av en samhällsstörning i fredstid, vid höjd bered-skap och ytterst i krig.

Vid höjd beredskap får Kustbevakningen förändrade ansvarsförhållanden och ska ha förmåga och en planering för att ge stöd till det militära försvaret. Enligt vad som följer av förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten, utnyttjandeförordningen, ska under höjd beredskap eller krig, personal och materiel från Kustbevakningen användas inom Försvarsmakten för övervakning, transporter och andra uppgifter enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Genom att stärka vår förmåga att utföra uppdragen inom såväl räddningstjänst, sjöövervakning som krisberedskap, skapar vi mervärde för samhället som stärker Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Detta gäller i alla lägen på hotskalan: i fredstid, vid fredstida krissituationer, i ett gråzonsläge och vid höjd beredskap.