Foto: Kustbevakningen

Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.

Internationella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Uppskattningsvis begås åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner av internationella brottsnätverk. Stöldgods transporteras vanligtvis med fordon över gränsövergångarna, framförallt via färja mot Baltikum och Polen eller via Öresundsbron.

– Här finns kopplingen till den maritima miljön och Kustbevakningens verksamhet. När vi samverkar får vi goda resultat, men vi ska komma ihåg att Kustbevakningen inte har uppdraget att leta efter stöldgods. Däremot får vi, när vi påträffar det, ta det i beslag och gripa den misstänkte, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen.

Dessa befogenheter tydliggjordes 1 april 2019 när Kustbevakningslagen trädde ikraft. Den medför emellertid inga nya uppdrag, som att söka efter stöldgods och utreda det brottet, men mer effektiva verktyg för att klara av det befintliga uppdraget.

– Vi har verktygen, men skulle kunna göra mer om vi var fler, säger Anders Kjaersgaard.

I samband med ett uppdrag till Polismyndigheten att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk, gav regeringen också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Idag redovisas arbetet i en rapport som överlämnats till regeringen.

De tre myndigheterna har sedan länge samverkat. Men nu har ytterligare åtgärder vidtagits, blanda annat genom sampatrullering och gemensamma utsättningar. Dessutom delar myndigheterna underrättelseinformation i ökad utsträckning och genomför gemensamma insatser. En av dem genomfördes i höstas och var en internationell insats i sju av Sveriges hamnar, som bland annat resulterade i anträffande av stöldgods, stulna lastbilssläp, narkotika, rattfylleri, spaning och gripande av båtmotortjuvar. 72 personer avvisades eller blev förvarstagna enligt utlänningslagen.

Sampatrulleringen innebar att myndigheterna prövat ny arbetsmetodik, benämnd TKP (Tull, Kust, Polis), två tulltjänstemän, två kustbevakningstjänstemän och två poliser har tillsammans bildat en operativ grupp.

Det myndighetsgemensamma arbetet kommer inte att upphöra i och med slutredovisningen av uppdraget, utan fortsätta och utvecklas framöver.