Foto: Sanna Saari

Gott samarbete präglar planeringen av Balex Delta 2018

I veckan hölls en planeringskonferens för Balex Delta 2018 som projektleds av Kustbevakningen. Det är en stor och årligen återkommande miljöräddningsövning till sjöss, där länderna runt Östersjön bjuds in. Tillsammans stärker länderna sin egen och gemensamma förmåga att bekämpa omfattande oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen.

I år drivs övningen som ett EU-projekt, vilket ger utrymme för att göra en ännu lite mer omfattande övning och testa Östersjöländernas gemensamma krafter mot oljeolyckor och andra miljöföroreningar. 

Therese Larsson, projektledare för Balex Delta 2018, var glad över att ha sådan kunskap från hela Östersjön samlad under ett tak vid konferensen och uppskattade det goda samarbetet.

 – Planeringen av övningen gick från en gemensam övergripande bild till en mer ingående planering av detaljer i övningen. En av nyheterna med årets övning är att det även kommer att ingå en ledningsövning av oljesanering på land som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för att planera, berättar Therese Larsson.

 – Ett annat viktigt inslag är att hitta gränsytor mellan sjö- och landövningen samt att kommunikationen fungerar mellan de aktörer som ansvarar till sjöss respektive på land. Scenariot för Balex Delta 2018 kommer också att omfatta en kemolycka, vilket Balex Delta-övningar inte alltid gör.

Fakta om Balex Delta

Sverige har genom avtal förbundit sig att delta i och organisera övningar inom Helcom-samarbetet (Helsingfors kommissionen) och det är Kustbevakningen som representerar Sverige i Helcom Response som bland annat rör ländernas samverkan kring miljöräddning. I samarbetet ingår länderna runt Östersjön inklusive Ryssland. Även EU är en partner i samarbetet och vanligen deltar även fartyg från EU i övningarna. Alla Östersjöländer inklusive EU bjuds in till Balex Delta-övningarna.

Balex Delta 2018 äger rum den 27-30 augusti 2018 utanför Karlskrona, som är hemmahamn för Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 003 och Försvarsmaktens fartyg Belos som spelar haverist under övningen. Försvarsmakten är en viktig part för att övningen ska kunna genomföras på svenskt territorium och de beslutar om utländska statsfartygs tillträde till svenskt territorium, anvisar övningsområde och deltar i spelet genom fartyget Belos.

 − Det känns bra att vi har en god och tät dialog med Försvarsmakten kring planeringen av övningen, säger Therese Larsson.