Myndigheter i gemensamt arbete mot välfärdsbrottslighet

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande enligt den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet där Kustbevakningen ingår. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen.

I rapporten En myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet framgår att uppläggen ofta handlar om att kriminella lyckas få utbetalningar och statliga ersättningar av olika slag utan att de egentligen har rätt till pengarna. Den här typen av organiserad brottslighet är komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas. 

Kustbevakningen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen utifrån sitt verksamhetsområde. Information från den maritima miljön, där Kustbevakningen finns, delas med de övriga myndigheterna både nationellt och regionalt.

  • Den myndighetsgemensamma lägesbilden sammanställs vartannat år och ligger till grund för inriktningen i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.
  • Lägesbilden tas fram av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) och bygger på uppgifter och underlag från de 12 samverkande myndigheterna och från 2019 även på uppgifter från de 9 nätverksmyndigheterna.

FAKTA

Definitionen av organiserad brottslighet är enligt den myndighetsgemensamma satsningen är att det ska röra sig om

1. minst två personer som
2. varaktigt över tid
3. begår allvarliga brott i samarbete
4. i syfte att uppnå ekonomisk vinning

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.