Foto: Kustbevakningen

Övning ger färdighet – Balex Delta inleds idag

En av världens största miljöräddningsövningar inleds. Balex Delta, som samlar Östersjöländerna en gång om året, ska stärka den gemensamma förmågan att hantera stora oljespill i den maritima miljön. Nytt för i år är att även landsidan övas.

– Vi som övar den här veckan kommer inte att kunna förhindra att en olycka  inträffar. Men när den väl sker så ska vi vara redo att hantera den. Vi ska vara beredda och veta vad vi behöver göra, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson.

Årets övning sker i ljuset av två händelser under sommaren, som påminner om vad som kan och faktiskt sker. Makassar Highway gick på grund 23 juli i Tjust skärgård och orsakade ett oljeutsläpp. Olja nådde också stränderna. Två veckor senare gick ytterligare ett fartyg på grund utanför Helsingborg, men utan att orsaka utsläpp.

Östersjön är ett trafikintensivt hav. Vid varje givet tillfälle finns cirka 2 000 fartyg i drift. Risken för olyckor är därmed stor, och en olycka kan få långtgående konsekvenser för havs- och strandmiljön och för dem som lever längs kusterna.

Ett stort utsläpp till havs kommer att drabba flera länders kuster. För att bibehålla och stärka förmågan att stoppa, begränsa och bekämpa utsläpp av olja och kemikalier, krävs övning. Balex Delta, den årliga miljöräddningsövningen enligt HELCOM-avtalet, har just det syftet – att låta Östersjöländerna öva kritiska moment tillsammans.

Traditionellt sett är det sjösidan som övat. Nytt för i år är att organisationer med ansvar för miljöskyddet på våra stränder deltar, och övar tillsammans med aktörerna till sjöss. Samarbetet är av största vikt för att i möjligaste mån minimera skadorna på land.

– Det är ett faktum att Östersjön är ömtålig och utsatt för stora påfrestningar. Tillsammans kan vi öka vår förmåga så att vi är redo när olyckan inträffar, säger Therese Mattsson.

Fakta om Balex Delta 2018

 • Förutom Kustbevakningen är också MSB, Länsstyrelsen Skåne, finska miljöinstitutet SYKE, HELCOM-sekretariatet samt PSAR (Polish Maritime Search and Rescue) projektpartners.
 • Kustbevakningen är som ledare för projektet ansvarig för att projektet genomförs som helhet och enligt ansökan.
 • Därutöver är vi också ansvariga för att planera samt genomföra själva sjöövningen.
 • Två så kallade förövningar (alarmeringsövningar) har redan ägt rum. Övningarna är till för att säkerställa att kommunikationsvägarna mellan de deltagande länderna fungerar och är en viktig del av övningen.
 • Balex Delta är i normalfallet en av de största miljöräddningsövningarna i världen och i och med 2018 års projektfinansiering blir övningen till och med större än normalt.
 • Projektet har fått medel av EU-kommissionen och anslag från MSB (myndigheten för skydd och beredskap) i form av krisberedskapsmedel för att finansiera övningen.
 • Kustbevakningen deltar med fartygen KBV 003, KBV 033, KBV 302 och KBV 314, med flygplanen KBV 501 och KBV 502 samt med personal.

Balex Delta i siffror

 • 550 deltagare (270 besättningsmedlemmar, 140 observatörer och besökare, 70 deltagare i landövningen, 30 i stabsövningen i Göteborg, 40 i genomförandegruppen
 • 32 länder
 • 8 internationella organisationer
 • 20 fartyg, flygplan och helikoptrar
 • 9 kilometer länsor (som begränsar och styr oljeutsläpp på havsytan)
 • 40 000 liter popcorn.

Fakta om fartygstrafiken i Östersjön

 • Vid varje tidpunkt är i dag cirka 2 000 fartyg under gång i Östersjöområdet inklusive Kattegatt
 • Trafik med tankfartyg utgör omkring 25 procent av sjötrafikens omfattning
 • Råolja och oljeprodukter är en kategori av särskilt intresse vad gäller risker och beredskap för oljeutsläpp till sjöss
 • 57 miljoner ton råolja och petroleumprodukter hanterades i svenska hamnar 2014
 • Antalet fartyg per månad väntas öka från 3 000–5 000 till mer än 9 000
 • Storleken på fartygen väntas öka
 • Större oljeterminaler och ökande behov av oljetransporter. Under perioden 2000–2013 har oljetransporterna ökat med 54 %. 2013 hanterades nästan 300 000 000 ton olja i Östersjöns hamnar.
 • Ökande kryssningsturism i hela havsområdet.