Regeringsuppdrag för enklare samverkan

Regeringen har gett Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget ska redovisas 26 januari 2018.

Uppdraget handlar om att föreslå hur Kustbevakningen effektivt och med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

‒ Vi stödjer redan idag Polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas. Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Kan vi underlätta samverkan i dessa fall tjänar samhället på det, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen.

Uppdraget innebär inte utökade befogenheter för Kustbevakningen, utan Kustbevakningens resurser ska användas som operativt stöd. Stödet ska ges vid sådana händelser där Polismyndigheten saknar tillräckliga egna resurser för att kunna genomföra en polisinsats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.