Ett sjösläp lastat med länsor bogserades av Sjövärnskåren under övningen. I bakgrunden syns miljöskyddsfartyget KBV 047. Foto: Lars Lisspers

Samverkansövning med Sjövärnskåren på Gotland

Under två dagar i början av september träffades besättningar från Kustbevakningen och Sjövärnskåren på Gotland för att lära känna varandra bättre och öva.

Anledningen är en överenskommelse där Sjövärnskåren ska kunna hjälpa Kustbevakningen vid miljöräddningsoperationer till sjöss. Å sin sida åtar sig Kustbevakningen att utbilda och öva Sjövärnskåren i vissa moment kopplade till just miljöräddningsarbete.

Sjövärnskåren har ingen beredskap och förväntas därmed inte ställa upp i ett akut läge. Det stöd Sjövärnskåren framförallt kan bidra med är inom logistik och transporter. Arbetsuppgifter som kan komma ifråga är till exempel transporter av personal och materiel, rekognosering och bogseringsuppdrag som också var fokus för övningen på Gotland:

– Övningen gick ut på att vi förtöjde ett sjösläp längs sidan på Sjövärnskårens fartyg, SVK13 Hoburg. Fartyget fick sedan köra ut ur Slite hamn och ut på redden, där besättningen kopplade om till vanlig bogsering och prövade att dra släpet efter sig. Det var en del nya moment för besättningen men i det stora hela gick allt bra, säger Lars Lisspers, Kustuppsyningsman på kuststationen i Slite.

Efter den praktiska bogseringen blev det gemensam lunch och därefter delades besättningen från Sjövärnskåren upp i två grupper. Den ena fick en rundtur på Kustbevakningens station i Slite och se vilken miljöräddningsutrustning som finns, medan den andra fick åka med en tur i en oljenära strandbekämpare.

– Det var ett trevligt möte och lyckad samverkansövning. Vi är alla överens om att det behövs fler övningar och möjligheterna för Sjövärnskåren att bistå Kustbevakningen vid en utdragen miljöräddningsoperation är goda, säger Lars Lisspers.

Fakta

  • Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänsten till sjöss när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller faran för detta är överhängande enligt lagen respektive förordningen om skydd mot olyckor.
  • I lagen anges också att kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
  • Miljöräddningstjänsten till sjöss omfattar Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon utom vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren. Kustbevakningen samarbetar med kommunal räddningstjänst för att ta hand om olja i strandzonen.
  • En miljöräddningstjänstinsats leds av Kustbevakningens räddningsledare med stab.