Länsor begränsar utsläpp och underlättar för fartygen att plocka upp oljan. Här deltagande fartyg i Balex Delta 2007. Foto: Kustbevakningen

Stor miljöräddningsövning i Karlskrona nästa vecka

En av världens största miljöräddningsövningar till sjöss, Balex Delta, äger rum i och utanför Karlskrona nästa vecka. Delar av Östersjöns miljöräddningsflotta övar tillsammans bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier. 550 personer ingår i arrangemanget och 20 fartyg, flygplan och helikoptrar deltar i övningen.

Ett stort utsläpp i Östersjön kommer att nå flera länders kuster. Beredskap och förberedelser för det som inte får ske är därför nödvändigt.

– Oljan bryr sig inte om några nationsgränser. Internationellt samarbete är avgörande, säger Therese Larsson, Kustbevakningens projektledare för Balex Delta.

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna med kust mot Östersjön, som alla samarbetar i Helsingforskommissionen, HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor. I år är det Sveriges tur att arrangera övningen, och övningen är i år större än normalt, med finansiering från EU.

Det som också är nytt med Balex Delta 2018 är dels att det kommer att ingå en landövning som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för. Ett viktigt inslag kommer att bli att hitta gränsytor mellan sjö- och landövningen samt att kommunikationen fungerar mellan de aktörer som ansvarar till sjöss respektive på land. Scenariot för Balex Delta 2018 kommer också att omfattat kemolycka vilket Balex Delta-övningar inte alltid gör.

Övningsmomenten till sjöss sker ute på havet, men fartygen kommer att befinna sig i Handelshamnen i Karlskrona under vissa perioder. Det kan vara bra att känna till följande:

 • Ett tält kommer att resas intill den kajplats där Kustbevakningens KBV 003 Amfitrite förtöjer
 • I anslutning till tältet kommer en del parkeringsplatser att försvinna under veckan
 • På Stumholmen kommer aktiviteter för observatörerna äga rum utanför hangarbyggnaderna och på Marinmuseum
 • Hotellen i Karlskrona har med anledning av det stora antalet deltagare hög beläggning
 • Det kan vissa tider bli svårt att få tag i taxi.

Öppet skepp på måndag

Fartygen som ingår i övningen, kommer med några få undantag att hålla öppet skepp för allmänheten. Mellan 17.00–18.00 finns möjlighet att gå ombord och bekanta sig mer med Östersjöns internationella miljöräddningsflotta. Välkommen!

Fakta om Balex Delta 2018

 • Balex Delta är i normalfallet en av de största miljöräddningsövningarna i världen och i och med 2018 års projektfinansiering blir övningen till och med större än normalt
 • Förutom Kustbevakningen är också MSB, Länsstyrelsen Skåne, finska miljöinstitutet SYKE, HELCOM-sekretariatet samt PSAR (Polish Maritime Search and Rescue) projektpartners
 • Kustbevakningen är som ledare för projektet ansvarig för att projektet genomförs som helhet och enligt ansökan
 • Därutöver är vi också ansvariga för att planera samt genomföra själva sjöövningen
 • Två så kallade förövningar (alarmeringsövningar) har redan ägt rum för att säkerställa att kommunikationsvägarna mellan de deltagande länderna fungerar
 • Projektet har fått medel av EU-kommissionen och anslag från MSB (myndigheten för skydd och beredskap) i form av krisberedskapsmedel för att finansiera övningen
 • Kustbevakningen deltar med fartygen KBV 003, KBV 033, KBV 302, KBV 314 och flygplanen KBV 501 och KBV 502, samt med personal.

Balex Delta i siffror

 • 550 deltagare (270 besättningsmedlemmar, 140 observatörer och besökare, 70 deltagare i landövningen, 30 i stabsövningen i Göteborg, 40 i genomförandegruppen)
 • 32 länder
 • 8 internationella organisationer
 • 20 fartyg, flygplan och helikoptrar
 • 9 kilometer länsor (som begränsar och styr oljeutsläpp på havsytan)
 • 40 000 liter popcorn

Fakta om fartygstrafiken i Östersjön

(Källa: HELCOM)

 • Vid varje tidpunkt är i dag cirka 2 000 fartyg under gång i Östersjöområdet inklusive Kattegatt
 • Trafik med tankfartyg utgör omkring 25 procent av sjötrafikens omfattning
 • Råolja och oljeprodukter är av särskilt intresse vad gäller risker och beredskap för oljeutsläpp till sjöss
 • 57 miljoner ton råolja och petroleumprodukter hanterades i svenska hamnar 2014
 • Antalet fartyg per månad väntas öka från 3 000–5 000 till mer än 9 000
 • Storleken på fartygen väntas öka
 • Större oljeterminaler och ökande behov av oljetransporter. Under perioden 2000–2013 har oljetransporterna ökat med 54 %. 2013 hanterades nästan 300 000 000 ton olja i Östersjöns hamnar.
 • Ökande kryssningsturism i hela havsområdet