Foto: Valdemar Lindekrantz

Polisiär samverkan

Kustbevakningen samarbetar med Polisen när det gäller förhindrande av många typer av lagbrott. Inte minst inom sjötrafikövervakning och för att förhindra stöldbrott, till exempel stöld av eller ur fritidsbåtar. Kustbevakningen medverkar främst genom att finnas på plats och på så sätt förhindra och försvåra denna typ av brottslighet.

Kustbevakningen samverkar också med Polisen och andra myndigheter mot andra lagbrott. Bland annat i samverkansråd för att mobilisera mot grov organiserad brottslighet, GOB, och för att bekämpa terrorism.

Det pågår även ett utvecklingsarbete för att skapa en gemensam informationsstruktur för myndighetssamverkan, ärendehandläggning och utbyte av information och kunskap inom ramen för brottmålsprocessen, rättsväsendets informationsförsörjning, RIF.