Grov organiserad brottslighet

Kustbevakningen arbetar tillsammans med Polisen och en rad andra myndigheter för att mobilisera mot grov organiserad brottslighet, GOB. 

Den 1 juli 2009 bildades Samverkansrådet och Operativa rådet med representanter från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen

Samverkansrådet bestämmer inriktningen

Ett samverkansråd med myndigheternas chefer fastställer strategiska mål och myndigheternas inriktning av bekämpningen av grov organiserad brottslighet för det kommande året. Rådet leds av rikspolischefen. Inriktningsbeslutet grundar sig på en gemensam lägesbild över den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Lägesbilden uppdateras årligen av det nationella underrättelsecentret, NUC. 

Operativa rådet beslutar om insatser

Det operativa rådet beslutar om den operativa nationella inriktningen för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Myndigheterna samlar kontinuerligt in information om brottslig verksamhet, underrättelseinformation, som sammanställs till det operativa rådet. Rådet beslutar därefter vilka insatser som ska genomföras mot den grova organiserade brottsligheten.

Samverkansrådet och Operativa rådets arbete stöds av ett kansli. Ett nationellt underrättelsecentrum analyserar underrättelser från alla de samverkande myndigheterna.