Rättsväsendets informationsförsörjning

Under ledning av Justitiedepartementet deltar Kustbevakningen tillsammans med elva andra rättsvårdande myndigheter i ett utvecklingsarbete för att skapa en gemensam elektronisk informationshantering i brottmålsprocessen.

Genom att ersätta det pappersbaserade utbytet av information med ett elektroniskt informationsutbyte skapas förutsättningar för en effektivare och rättssäkrare handläggning av brott.

Sammanlagt medverkar elva myndigheter:

 • Brottsförebyggande rådet
 • Domstolsverket
 • Kriminalvården
 • Polisen
 • Åklagarmyndigheten
 • Brottsoffermyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Rättsmedicinalverket
 • Skattemyndigheten
 • Tullverket