Rättsväsendets informationsförsörjning

Kustbevakningen deltar, under ledning av Justitiedepartementet, tillsammans med elva andra rättsvårdande myndigheter i ett utvecklingsarbete för att skapa en gemensam elektronisk informationshantering i brottmålsprocessen.

Genom att ersätta det pappersbaserade manuella utbytet av information med ett elektroniskt informationsutbyte, skapas förutsättningar för en effektivare och rättssäkrare handläggning av brott.

Sammanlagt medverkar elva myndigheter: Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten samt Brottsoffermyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Rättsmedicinalverket, Skattemyndigheten och Tullverket.