Foto: Valdemar Lindekrantz

Fiskerisamverkan

Nationell samverkan

Kustbevakningen utför fiskerikontroller i nära samarbete med Havs och vattenmyndigheten. Tillsammans utvecklar de båda myndigheterna metoder och kontrollsystem som ska säkerställa att de nationella och de europeiska fiskebestämmelserna följs och att fiskekvoterna inte överskrids.

Internationell samverkan

Fiskeripolitiken i EU är unik. EU-länderna värnar gemensamt om arternas fortbestånd och en livskraftig fiskerinäring. Den gemensamma fiskeripolitiken är en fullt utvecklad gemenskapspolitik och det innebär att alla länder inom unionen omfattas av samma bestämmelser. Alla medlemsländer följer inte bara samma lagstiftning, utan måste också delta i gemensamma aktiviteter för att skydda fisken i varandras vatten. Fiskerikontrollen genomförs i nära samarbete med andra medlemsländer samt med EU's kontrollorgan European Fisheries Control Agency (EFCA). 

Gemensamma fiskerikampanjer

En del av Europas gemensamma fiskeriaktiviteter styrs av Joint Deployment Plans (JDP). JDP-kampanjerna planeras halvårsvis. Kustbevakningen deltar i dessa med enheter till sjöss och kustbevakningsflyget och Havs- och vattenmyndigheten med enheter i land.

Kustbevakningen ansvarar också för Sveriges del av den övervakning som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det område som regleras av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC). JDP-kampanjerna i NEAFC planeras på årsbasis.