Schengensamarbetet

Sverige ingår i Schengensamarbetet där syftet är att skapa fri rörlighet för personer inom EU och att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet. Inom Schengen krävs inga personkontroller vid resor mellan medlemsländer. Den yttre gränskontrollen, mot länder som inte ingår i Schengen, har förstärkts i och med samarbetet.

EG-förordningen

Sveriges operativa medlemskap i Schengensamarbetet styrs av EG-förordningen nr EG399/2016 ”Kodex om Schengengränserna” och nationell lagstiftning, i synnerhet utlänningslagstiftningen.

Skyldighet att lämna förhandsanmälan till Kustbevakningen

Handelsfartyg som kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna har en skyldighet att lämna uppgifter om fartyget och personerna ombord. Förhandsanmälan görs till SMC, Swedish Coast Guard Maritime Clearence. Det är en nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd.

Medlemmar i operativa Schengensamarbetet

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.