Sjöbasis

Sjöbasis är ett system för sjöbaserad informationssamordning, som Kustbevakningen har utvecklat på uppdrag av Regeringen. Systemet möjliggör ett informationsutbyte inom befintliga myndighetsstrukturer och ansvarsområden.

I Sjöbasis samlas, bearbetas och utvecklas relevant sjöinformation i ett enda system och görs tillgänglig för de myndigheter som behöver den. På detta sätt undviks kostnadskrävande dubbelarbete när information måste hämtas från flera olika system. Den samlade och sammanställda informationen ger ett förbättrat beslutsunderlag i sjöverksamheten. Genom Sjöbasis samordnas dessutom informations- och underrättelsearbetet inom sjöövervakning effektivare.  

Det gör Sjöbasis:

  • Samlar in sjölägesinformation från system i Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
  • Samlar in sjöinformation från system i Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning.
  • Erbjuder snabb information 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
  • Reglerar tillgången till den sammanställda informationen, både på myndighetsnivå och på användarnivå.
  • Sammanställer information och erbjuder olika tjänster till användarna på deltagande myndigheter.