DykSMART-övning 2015 Foto: Valdemar Lindekrantz

Utvecklingsprojekt

Anomalidetektion (MSB)

Anomalidetektion del 2 (förkortat; SADV2) syftar till att utveckla förmågan att detektera avvikelser i sjölägesbilden vilket underlättar myndigheternas förmåga att tidigt detektera, reagera och verka förebyggande på fenomen. Dessa detekterade fenomen kan vara indikationer på en ökad säkerhetsrisk men även att risk föreligger att verksamhet som inte följer lagar och övriga regler pågår. Med förbättrade metoder att detektera avvikelser, ökar förmågan till mer kvalitativa riskbedömningar samt förmågan till att sätta in omedelbara åtgärder vid behov.

Nordisk RITS (MSB)                   

Nordisk RITS ska utgöra ett samlat krisberedskap assistans vid tillbud på havet. Det bygger på att samtliga nordiska länderna ska samverka för att få maximal effektivitet och kompetens under insatserna när en kris uppstår till havs.

Projektaktiviteterna omfattar, förutom sedvanliga möten, gemensamma utbildningsinsatser för en förbättrad krisberedskap; en grundutbildning, och en befälsutbildning. Idag finns en variation av utbildningsinsatser, ingen av dem gemensam för alla delaktiga i Nordisk RITS.

Utbildningarna skulle fokusera på sjöräddning, brandbekämpning / evakuering, samt olyckor med kemiska produkter – inte företrädesvis olja, utan andra kemiska produkter. Utvärdering av utbildningsinsatserna är ett väsentligt led i processen, och kan fastställa om det är ett utbildningskoncept som kan permanentas inom organisationen.

Parallellt med detta finns det önskemål om att utvidga samarbetet till att omfatta associerade samverkanspartners i norra Europa.

DykSMART, Dykeri (MSB)

Efter tillbudet med Costa Concordia, belystes ett antal områden där man kunde agerat bättre, som det därför eventuellt även fanns anledning att beakta och begrunda som utvecklings och förbättringsområden även i Sverige.

Vikten av samverkan, kartläggning av resurser och kompetenser nationellt, samt kompetensutveckling påtalades. Kustbevakning och Försvarsmaktens dyksektioner kan konstaterade att dessa områden stämmer väl överens med det man vill lyfta inom dykerisektorn nationellt i Sverige för att kunna förbättra och effektivisera krisberedskapen nationellt.

Konkreta utmaningar:

 • Validering av förmåga och nationell förmågeuppbyggnad genom samverkan, scenariouppbyggnad med kompetensanalyser
 • Metodikbeskrivning, Standard Operational Procedures (SOP) fastställs. Kartläggning av ansvarsområden och avgränsningar idag.
 • Inventering av befintliga resurser och utrustning, samt kartläggning av var resurserna finns i landet.
 • Mobiliseringsstrategier
 • Utveckling av databas, och insortering av resurserna i verksamhetsområden, som därefter blir gemensam för samtliga samverkande aktörer.
 • Kartläggning av nationella glapp och brister, i kompetens och resurser, likaså samverkan omkring åtgärder att hantera och eliminera bristerna med t ex samutnyttjande och utveckling av gemensamma system, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling.

Kommunikation i krissituationer (MSB)

2012 söktes och erhölls ett MSB projekt som gjorde det möjligt för två representanter ifrån samtliga kommunikationsavdelningar kopplade till Kustbevakande organisationer runt Östersjön att träffas och utbyta erfarenheter.

Mötet genomfördes i november 2012, och samtliga länder skickade representanter. Samtliga deltagare presenterade sig, Norge redogjorde för bruket av sociala medier, rutiner för kommunikation redovisades, och gemensamma utmaningar listades. Av dessa ca 15 utmaningar prioriterades fyra fram, de är som följer:

 • En gemensam informationsstrategi, med tillhörande avtal om informationsutbyte, samt ett instrument för att utbyta information.
 • En gemensam plattform för informationsdelning, och utbyte av information, för att undvika att motsägelsefull information distribueras från olika länder.
 • En strategi för att lära känna varandras media, samt hur hanteras media i krissituationer.
 • Bruket av sociala medier vid kriser, och för att undvika kriser - och övrig ""good practice"".

Målsättningen blev att hålla nätverket levande under 2013/14, för att föra in det i ett Interreg 4b sammanhang under 2014/15.

Kustbevakningen har därför erhållit MSB medel för att kunna bibehålla nätverket under 2013 och 2014, ta fram förslag på lämpliga utvecklingsinsatser inom sociala medier och kriskommunikation, utveckla ett formellt partnerskap, samt utveckla en EU-ansökan för framtida samverkan.

Sjöbasis - Ökad prestanda/SeaTrackWeb  (MSB)

Sjöbasis fungerar som en nationell nod i ett nätverk av nio myndigheter med verksamhet på havet. Sjöbasis förmedlar lägesbilder från havet, vilket underlättar förebyggande insatser och snabb, effektiv hantering då krisen inträffar. Informationen distribueras till flera nationella samverkanspartners, men utvecklas och förvaltas av Kustbevakningen.

Under 2014 söktes MSB 2:4 projektet "Sjöbasis; förbättrad informationssäkerhet, ökad skadetålighet och prestanda" för att genomföra förbättringar och förstudier inom  två primärområden;

a) En förbättrad informationssäkerhet; Förstudie angående konsekvenserna av att bygga bort Java-applet i Sjöbasis.

b) En ökad skadetålighet och förbättrat prestanda; Utbyte/uppgradering av server och införande av nytt backupsystem som leder till förbättrad prestanda och tillgänglighet.

Ovanstående åtgärder har bedömts som akutåtgärder för nationell krisberedskap. Åtgärderna håller på att verkställas, och tillgänglighet, säkerhet och robusthet för Sjöbasis har avsevärt förbättrats. 

Detta projekt omfattar även införande i Sjöbasis av SMHI:s Sea Track Web."

Sjöbasis - ökad skadetålighet (MSB)

Kustbevakningens övergripande målsättning är en förbättrad krisberedskap genom ökat användande av Sjöbasis. Projektet har elva nationella myndigheter som samverkanspartners.

Kustbevakningen har identifierat att följande insatser behövs för att samtliga samverkanspartners skulle framöver nyttja systemet som ger gemensamma lägesbilder och trafikinformation, som kan hindra tillbud och olyckor till havs.

 • En förbättrad informationssäkerhet
 • En ökad skadetålighet och förbättrat prestanda

Deltagande i kärngrupp CBRNE-strategi (MSB)

Deltagande i framtagande av en nationell CBRNE strategi; Berörda aktörer har sedan 2012 arbetat för att ta fram en gemensam strategi inom CBRNE. Områden som analyseras i arbetet är; hot – risk arbete, förvaltning CBRNE, forskning och utveckling, övning och utbildning.

Utvecklingen sker på lokal – regional – central nivå. Arbetet ska utmynna i ett antal strategiska mål, för att förbättra den nationella förmågan och beredskapen, genom koordination av åtgärder på lokal – regional – central nivå. Rapportering och uppföljning är också utmaningar för kärngruppen som ska syssla med.

Tillgängliggörande av oljeforum/CBRNE (MSB)

Sedan 2013 finns det ett oljeforum, där bland annat alla resultat ifrån oljeprojekt finns samlat. Behovet av en samlad informationsplats har ökat, där det lätt går att få information om olja, och som på ett lättillgängligt sätt kan tillhandahålla information, vilket är en värdefull tillgång i förebyggande av krisberedskap.            

Resultatet av projektet kommer att vara;

 • Kontinuerligt flöde av händelser, nyheter och information;
 • Rapport om användandet av sidan baserat på intervjuer och statistik;
 • Utveckling av användargränssnittet enligt rapporten;
 • Slutrapport baserat på statistik och utvärdering.

 

Övriga projekt

 

Be-Aware (Civil Protection)    

Be Aware II bygger på oljespillsprojekten BRISK och BeAware. Projektet ska kartlägga risk för oljespill utifrån trafik och byggnader så som oljeborrtorn, vilka resurser för sanering som finns tillgängliga i området, samt vilket område som är särskilt känsliga för oljespill kopplat till årstid, till exempel  reproduceringsområden för fisk och fågelliv.

Turnstone (ISEC)

En konsekvens av Schengen utvidgningen 2007/2008 var att hela Östersjöområdet, med undantag av Ryssland, blev en del av Schengen samarbetet. Den ram som reglerna i Schengenregelverket utgör ger färre möjligheter att bekämpa den organiserade brottsligheten genom traditionellt gränskontrollarbete.

Mot den bakgrunden har polisen genom, gränspolisen vid Polismyndigheten i Stockholms län, tagit initiativ till en fördjupad samverkan bilateralt i regionen.

Sedan tidigare har projektet ”Tringel” genomförts mellan Stockholm, Helsingfors och Tallinn. Projektet var regionalt och med stort operativt fokus. Då samtliga parter (Polis-KBV) ansåg att projektet var operativt lyckat har polisen genom, gränspolisen vid Polismyndigheten i Stockholms län, tagit initiativ till en fördjupad operativ samverkan mellan städerna Stockholm, Tallinn, Helsingfors, Klaipeda, Riga.

Projektet ANNA (TEN-T MoS) 

Projektet ANNA är förberedande arbete för införandet av Single Window. Lead Partner är Nederländerna och Sjöfartsverket primär koordinerande partner för svenska myndigheter.

Projektet ANNA består av följande WP:n;

 • Minimum requirements
 • Pilots
 • Master Plan post 2015
 • Consultation Panel
 • Project management.

CISE (FP7)        

CICE2020 står för Common Information Sharing Environment. Lead Partner är Italien. Projektet är en fortsatt utveckling av MARSUNO och BlueMassMed, samp CoopP.

CCN (Seed Money Facility)      

Projektet CCN (Crisis Communication Network) är EU finansierat men kopplat till MSB projektet Kriskommunikationsnätverk runt Östersjön. För vidare info se detta projekt.

JFWEDROP (Civil Protection)  

JFWEDROP (Joint Force Water Environment Disaster Relief Operations Platform) är ett projekt där MSB är partner, men mycket av arbetet delegerats till Kustbevakningen. Projektets Lead Partner är italienska motsvarigheten till MSB, och projektet rör dykeri. Målsättning är att skapa gemensamma guidlines för agerande vid tillbud, samt moduler med kompetenser och resurser som snabbt kan flyttas vid större olyckor där dykerikompetens är nödvändig.