Marinvetenskaplig forskning

Kustbevakningen beslutar i ärenden om tillstånd till marinvetenskaplig forskning inom :svenskt sjöterritorium. Om forskningsåtgärderna ska bedrivas av utländska medborgare i den svenska ekonomiska zonen krävs också tillstånd.

Om forskningsåtgärderna ska utföras från ett utländskt statsfartyg inom svenskt sjöterritorium krävs även tillstånd till tillträde till sjöterritoriet. För hamnbesök förutsätts också sådant tillstånd. Försvarsmakten fattar sådant beslut på begäran av Kustbevakningen (TTF 1992:118, 5§).

Den som avser bedriva marinvetenskaplig forskning ska skicka in sin ansökan till Kustbevakningen. Ansökan ska innehålla uppgifter om fartyg och forskningsåtgärderna samt resans omfattning. Ansökan ska kompletteras med en separat Excel-fil där alla positioner anges i WGS84 DDM (till exempel 56°10.339'N 16°56.537'E).

Kustbevakningen tar även hand om ansökan för fartyget. Blanketter finns att ladda ner, se högerspalten.

En ansökan måste komma in senast sex veckor räknat från när forskningsresan är planerad att påbörjas inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon eller när hamnbesök ska ske, exempel: om forskningsåtgärderna är tänkta att påbörjas inom svensk ekonomisk zon den 1 juli ska en komplett ansökan ha kommit in till Kustbevakningen senast före den 15 maj.

Ansökan skickas in per e-post tillsammans med blanketterna (underskrivna och i pdf-format) via ordinarie diplomatiska kanaler till: registrator@kustbevakningen.se