KBV 181 kan samla in olja till havs med hjälp av en sveparm och sedan pumpa upp den i stora säckar ombord. Foto: Kustbevakningen

Nordlig miljöskyddsövning i hårda vindar

I veckan har Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 181 övat oljeupptagning utanför Vasa tillsammans med finska miljöskyddsenheter. – Övningen har gått bra trots hårda vindar, säger Petter Lindvall, befälhavare ombord KBV 181.

Ett lastfartyg på väg in till hamnen i Vasa går på grund och börjar läcka olja. Så löd scenariot inför den årliga oljeupptagningsövningen mellan Sverige och Finland inom ramen för Köpenhamnsavtalet. Ett avtal som förbinder de nordiska länderna att samverka för att skydda havsmiljön när den är hotad, oavsett vilket av länderna som drabbats.

KBV 181 – Sveriges nordligaste miljöskyddsenhet
Från svensk sida deltog kombinationsfartyget KBV 181 från Umeå som också är Kustbevakningens nordligaste resurs för bekämpning av oljeutsläpp.

– Det finns olika metoder att ta upp olja vid ett utsläpp till havs, förklarar befälhavaren Petter Lindvall och berättar att man under veckans övning använde en sveparm på fartygets babordssida som samlar in oljan. Sedan pumpas den upp i stora säckar som finns på däck. KBV 181 har en kapacitet att pumpa upp cirka 160 tusen liter oljeemulsion i timmen.

Systerfartyg förbrödrar
Med på övningen var också Finska gränsbevakningsväsendets fartyg Tursas som är ett syskonfartyg till KBV 181. Båda är byggda i Finland på 1990-talet efter ungefär samma ritningar och används också till liknande arbetsuppgifter i respektive land.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Finland och att vi arbetar med liknande fartyg både förbättrar och fördjupar utbytet oss emellan, säger Petter Lindvall och tillägger att man efter oljeupptagningsmomentet var avslutat fortsatte att öva genom att borda varandras fartyg.

Fler övningar framöver
Även om KBV 181 med besättning nu åter befinner sig på svenskt vatten kommer övningarna länderna emellan att fortsätta. Om några veckor är det dags för en större sjöräddningsövning där man bland annat kommer att öva förmågan att nödbogsera.

– Det kan till exempel gälla fartyg som fått blackout eller förlorat sin manöverförmåga. Att koppla och hålla en haverist kan vara avgörande för att undvika en stor olycka, säger Petter Lindvall.

Miljöräddning är Kustbevakningens huvuduppdrag
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. En viktig faktor att beakta när det gäller beredskapen för miljöräddningstjänst är den ständigt ökande sjötrafiken och då särskilt den tunga fartygstrafiken. Vid vilken given tidpunkt som helst på dygnet befinner sig runt 2 000 fartyg i Östersjön.