Offshoreverksamhet

Den 12 juni 2013 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG (Offshoredirektivet). Direktivet fastställer minimikrav för att förebygga allvarliga olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs och för att begränsa konsekvenserna av sådana olyckor.

Sverige ska implementera de delar av Offshoredirektivet som krävs av en medlemsstat som inte har prospektering eller utvinning av olja eller gas till havs inom sin jurisdiktion och inte planerar att ge tillstånd till detta. Det omfattar bland annat bestämmelser om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

Enligt lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska företag som är registrerade i Sverige och sådan verksamhet ska på begäran av tillsynsmyndigheten rapportera om omständigheterna vid en allvarlig olycka som företaget, eller dess dotterföretag, varit inblandade i. Kustbevakningen är utsedd tillsynsmyndighet.

Föreskrifterna fastställer hur rapporteringen ska genomföras. Om en olycka sker ska berörd aktör skicka en skriftlig rapport till Kustbevakningen med information om när, var och hur olyckan inträffade samt skador på materiel, människor och miljö. Kustbevakningen kan komma att begära in ytterligare uppgifter beroende på olyckans karaktär och omfattning.

Kustbevakningen publicerar myndighetens föreskrifter i Naturvårdsverkets författningssamling i enlighet med 9 § samt bilaga 1 i författningssamlingsförordningen (1976:725).