Utbildningens innehåll

Utbildning i Farligt gods, lastsäkring, gräns och tullkontroll

I utbildningen ingår bland annat att kontrollera farligt gods, lastsäkring, gräns- och tullkontroll. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningens grundutbildning

Kustbevakningens grundutbildning omfattar cirka 2,5 år med både teori och praktik, eller kortare tid om du redan läst högskolekurserna maskinbefäl klass VII och/eller fartygsbefäl klass VII.

Det första året

Under det första året utbildas du inom alla områden som Kustbevakningen verkar på Kustbevakningens utbildningslokaler i Karlskrona. Du utvecklar till exempel kunskaper om svensk och europeisk rättsordning, rättsområden som är relevanta för Kustbevakningen, samhällets uppbyggnad och om individers och gruppers beteenden.

Under utbildningen ska du utveckla kunskaper om och förmåga att tillämpa kustbevakningslagen som reglerar Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemännens uppgifter och rättsliga befogenheter vid brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn.

Det handlar bland annat om gränskontroll, fiskeövervakning, sjösäkerhetstillsyn och sjötrafikövervakning. Dessutom utbildas du bland annat i räddningstjänst, självskydd, tjänstevapen och D-HLR.

Grundutbildningen kommer även att ge dig praktisk kompetens inom sjömanskap.

Den tredje terminen

Termin tre är en praktiktermin och innebär sex månaders sjöpraktik på Kustbevakningens fartyg vid någon av våra tjugo kuststationer, markerade i orange på kartan nedan.

Termin fyra och fem

Efter praktikterminen läser du som saknar en eller båda befälskurserna maskin- och/eller fartygsbefälskurs klass VII. Kurserna ges via någon av sjöfartshögskolorna i Kalmar, Stockholm eller Göteborg. Om du redan läst en eller båda kurserna behöver du givetvis inte läsa om dem.

Maskinbefälskurs klass VII

Maskinbefälskurs klass VII är en maskinteknisk utbildning som omfattar 40 högskolepoäng. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i el- och reglerteknik, maskinteknik, samt kunskaper om räddningsarbete och sjukvårdsarbete ombord på ett fartyg.

Fartygsbefälskurs klass VII

Fartygsbefälskurs klass VII är en nautisk utbildning som omfattar 40 högskolepoäng. Under utbildningen läser du navigation och sjömanskap för att lära dig att framföra ett fartyg. Du läser också stabilitet och farligt gods för att på ett säkert sätt kunna lasta fartyget, samt engelska, radio och fartygsadministration för att klara kommunikationen med andra aktörer till sjöss och i hamnar.

Säkerheten är viktig till sjöss. För att uppfylla de högt ställda nationella och internationella kraven, får du lära dig en hel del om säkerhetsorganisationen ombord. Du utbildas i att hantera räddningsutrustning, brandsläckning, arbetsmiljö och sjukvård.