Vad läser jag?

Kustbevakningens grundutbildning

Kustbevakningens grundutbildning omfattar tre till fyra terminer med både teori och praktik. Under den tiden utbildas du inom alla områden som Kustbevakningen verkar. Du utvecklar till exempel kunskaper om svensk och europeisk rättsordning, rättsområden som är relevanta för Kustbevakningen, samhällets uppbyggnad och om individers och gruppers beteenden.

Under utbildningen ska du utveckla kunskaper om och förmåga att tillämpa kustbevakningslagen som reglerar Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemännens uppgifter och rättsliga befogenheter vid brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn.

Det handlar bland annat om gränskontroll, fiskeövervakning, sjösäkerhetstillsyn och sjötrafikövervakning. Dessutom utbildas du bland annat i räddningstjänst, självskydd, tjänstevapen och D-HLR.

Termin tre är en praktiktermin och innebär sex månaders sjöpraktik på Kustbevakningens fartyg.

Grundutbildningen kommer även att ge dig praktisk kompetens inom sjömanskap.

För dig som saknar en befälskurs

Saknar du en befälskurs kan du inom ramen för grundutbildningen under en termin läsa befälskurserna: maskin- alternativt fartygsbefälskurs klass VII, beroende på vilken befälskurs du saknar. För att vara behörig att söka till grundutbildningen krävs att du redan har en av befälskurserna.

Maskinbefälskurs klass VII

Maskinbefälskurs klass VII är en maskinteknisk utbildning som omfattar 40 högskolepoäng. Kursen kan läsas på någon av Sjöfartshögskolorna i Göteborg eller Kalmar.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i el- och reglerteknik, maskinteknik, samt kunskaper om räddningsarbete och sjukvårdsarbete ombord på ett fartyg.

Fartygsbefälskurs klass VII

Fartygsbefälskurs klass VII är en nautisk utbildning som omfattar 40 högskolepoäng. Kursen kan du läsa på någon av Sjöfartshögskolorna i Göteborg eller Kalmar eller på Marina läroverket i Stockholm.

Under utbildningen läser du navigation och sjömanskap för att lära dig att framföra ett fartyg. Du läser också stabilitet och farligt gods för att på ett säkert sätt kunna lasta fartyget, samt engelska, radio och fartygsadministration för att klara kommunikationen med andra aktörer till sjöss och i hamnar.

Säkerheten är viktig till sjöss. För att uppfylla de högt ställda nationella och internationella kraven, får du lära dig en hel del om säkerhetsorganisationen ombord. Du utbildas i att hantera räddningsutrustning, brandsläckning, arbetsmiljö och sjukvård.