Förstärkning av Kustbevakningen inledd men fortsatta satsningar nödvändiga för att möta utmaningarna

KBV 001 Poseidon och KBV 003 Amfitrite.

Kustbevakningen har lämnat årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget redovisas behovet av fortsatta satsningar på myndigheten för att kunna möta framtida utmaningar och upprätthålla miljöberedskapen.

– Vi välkomnar budgetförstärkningen av Kustbevakningen som har inletts för att säkra vår förmåga. Satsningarna måste dock vara långsiktiga eftersom de kommande förstärkningarna av myndigheten kräver stabila förutsättningar. Vi måste fortsätta att bli fler, investera i fartyg och lokaler samt satsa på IT-utveckling och IT-säkerhet, säger generaldirektör Therese Mattsson i en kommentar.

I årsredovisningen konstateras att det sedan länge ansträngda personalläget har lett till att myndigheten, under de senaste åren, inte har kunnat upprätthålla beslutad nivå av miljöberedskap vilket lett till en reducerad förmåga. Den främsta anledningen är alltför slimmade besättningar, där en liten avvikelse från planerad verksamhet får stora konsekvenser för beredskapen.

Kustbevakningens årsredovisning för 2022

Aviserade höjningar av anslaget gör utveckling möjlig

Under åren 2022 och 2023 har Kustbevakningen fått tydliga anslagsförstärkningar. I kombination med de aviserade ökningarna för de efterföljande åren, finns nu för första gången på länge förutsättningar för en långsiktig satsning för att möta samtidens och framtidens utmaningar. I myndighetens budgetunderlag redovisas vilka förstärkningar som fortsatt är nödvändiga.

Kustbevakningens budgetunderlag för 2024-2026

Kustbevakningen behöver

  • öka antalet kustbevakare
  • öka antalet medarbetare med annan förmågeskapande kompetens
  • säkra tillgången till ändamålsenliga fartyg
  • satsa på nya lokaler samt
  • genomföra nödvändig IT-utveckling.

Antalet anställda ökar nu

Generaldirektören har under året fattat beslut om att i ett första steg öka rekryteringstakten till myndighetens grundutbildning till en kursstart per termin under perioden september 2022 till och med 2024. Rekryteringstakten har därmed ökats men den förutsätter en kontinuerlig anslagsökning. Det gäller även årsarbetskrafter inom andra funktioner, exempelvis inom totalförsvarsområdet och kompetenser som stärker Kustbevakningens förmåga i uppdragen.

Fartygs- och it-system behöver uppgraderas och förnyas

Under året har avtal skrivits för större modifieringar eller ersättning av äldre fartyg. Myndigheten har även stärkt it-säkerheten och it-robustheten genom särskilda satsningar. Åtgärderna kommer dock ta flera år att genomföra fullt ut och kräver finansiering på lång sikt.

Kustbevakningens del i totalförsvaret ska stärkas

Arbetet behöver fortsätta med att utveckla verksamheten för att på kort och lång sikt möta kraven som är ställda på Kustbevakningen som en beredskapsmyndighet. I arbetet med totalförsvaret har Kustbevakningen också påbörjat en analys och bedömning av hur ett svenskt Natomedlemskap kan komma att påverka verksamheten.

– Vi lever med stora omvärldsförändringar. Säkerhetsläget har i grunden förändrats och kraven på att Sverige ska höja takten i totalförsvarsuppbyggnaden har ökat, vilket även påverkar kraven på Kustbevakningen, säger generaldirektör Therese Mattsson.

Ändrad 1 mars 2023 13:40

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.