Så kan Sverige få en effektivare fiskerikontroll

Kustbevakningen gör en fiskekontroll till sjöss

Fiskekontroll till sjöss

Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, kompetensutveckling och specialiserade tjänstemän. Så vill Kustbevakningen utveckla den svenska fiskerikontrollen.

I slutet av november förra året fick Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå hur den svenska fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras

Utredningen har resulterat i en rapport från respektive myndighet som nu överlämnats till regeringen. HaV och Kustbevakningen har haft ett mycket nära samarbete under utredningstiden och har även haft dialogmöten med berörda myndigheter, representanter från fiskerinäringen och intresseorganisationer.

I Kustbevakningens rapport finns tre konkreta förslag för att förbättra och effektivisera fiskerikontrollen:

  • Rekrytering och utbildning av 15 tjänstemän med specialistkompetens inom fiskerikontrollområdet.
  • Kompetensutveckling för all operativ personal inom fiskerikontrollen.
  • Ökat informationsutbyte mellan berörda myndigheter.

För att klara ambitionsökningen inom nuvarande budgetramar har Kustbevakningen sett över möjligheterna för en intern omprioritering men bedömningen är att det inte går att genomföra utan tillförd resurs om 18,5 miljoner kronor årligen.

– Vi är framför allt i behov av att utöka antalet medarbetare med specialkunskap inom fiskerikontrollområdet. Det är med dem vi kommer kunna göra störst skillnad för att nå våra mål med så hög kvalitet som möjligt, säger Johan Norrman, chef för Kustbevakningens operativa avdelning.

Ändrad 4 augusti 2021 10:52