Vi behöver bli fler för att kunna upprätthålla vår och därmed Sveriges beredskap till havs

För att Kustbevakningen ska kunna säkra en trygg, ren och levande havsmiljö krävs fler medarbetare samt moderna fartyg och flygplan.

Kustbevakningen har de senaste åren lyft fram behovet av ökade resurser för att kunna upprätthålla myndighetens och därmed Sveriges beredskap till havs. För att säkra att vi kan utföra vårt uppdrag inom ramen för miljöräddning, sjöövervakning, samhällets krisberedskap och totalförsvar behövs fler kustbevakare. Kustbevakningen har också stora behov av underhåll och investeringar i materiel.

– En samlad majoritet i riksdagen beslutade under hösten 2021 att öka anslaget till Kustbevakningen för budgetåret 2022. Den här satsningen var välkommen men behöver fortsätta. Vi behöver fler kustbevakare och modernisera våra fartyg, säger generaldirektör Therese Mattsson i en kommentar.

I budgetunderlaget för 2023–2025 redovisar myndigheten behov av fortsatt utökad finansiering under kommande år för att säkra den bemanning och behov av investeringar och underhåll som krävs.

Några av de områden myndigheten lyfter fram i budgetunderlaget och som behöver stärkt finansiering är:

  • Fortsatt rekrytering av fler medarbetare för att kunna utföra kärnuppdraget
  • Fartygsunderhåll och investeringar i plattformarna för bibehållen prestanda och ökad energieffektivitet
  • Säkerställande av kritisk verksamhet genom fortsatt IT-utveckling

Dagens miljöberedskap visar att fortsatta tillskott behövs. Under år 2021 kunde myndigheten inte upprätthålla beslutad nivå av miljöberedskap. Det är tredje året i rad som miljöberedskapen försämras.

Åldrande fartyg, flyg och andra plattformar medför kostnadsökningar för att kunna behålla nuvarande förmåga. De flesta av myndighetens fartygsserier kommer att behöva genomgå omfattande underhåll, större modifieringar eller ersättas under den kommande tioårsperioden. Detta kommer att kräva omfattande resurser.

Kustbevakningen har behov av fortsatt IT-utveckling för att stärka förmågan. De omfattande kraven inom gränsövervakning, brottsbekämpning, totalförsvar och miljöövervakningen kräver IT-system för planering, genomförande och uppföljning av operativ verksamhet.

– Kustbevakningens sedan länge ansträngda personalläge, i kombination med pandemin
och vårt bidrag till den europeiska gränsövervakningen, ledde till att vi under året inte
kunde upprätthålla beslutad beredskap. Det här är allvarligt och visar på behovet av fortsatt satsning på Kustbevakningen säger generaldirektör Therese Mattsson i en avslutande kommentar.

Kustbevakningens äskanden för 2023–2025

Verksamhet 2023 2024 2025
Rekrytering och utbildning 18 mkr 65 mkr 70 mkr
Fartygsinvesteringar m.m. 7 mkr 50 mkr 80 mkr
Omlokalisering 10 mkr 10 mkr 10 mkr
IT-utveckling 0 0 15 mkr
Engångskostnader för fartygsmodifiering 6 mkr 148 mkr 71 mkr
Totalt 31 mkr 273 mkr 246 mkr

 

Ändrad 15 mars 2022 14:35

Dela

Budgetunderlag och årsredovisning