Personuppgiftsbehandling vid personaladministration

Som arbetsgivare behandlar Kustbevakningen personuppgifter i den personal-administrativa verksamheten. Det kan exempelvis vara i samband med att du söker arbete hos oss på Kustbevakningen. Personuppgifterna behandlas då för att vi ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Ansökningarna sparas i två år. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Behandling av personuppgifter sker även när vi hanterar löneutbetalningar. Det sker med den rättsliga grunden avtal.

Läs mer om hur du går tillväga för att använda dina rättigheter som registrerad. Exempelvis om du vill använda dina rättigheter för att bli borttagen.

Kustbevakningens behandling av anhöriguppgifter och kontaktpersoner

Som arbetsgivare kan Kustbevakningen behöva komma i kontakt med en anhörig till den anställda vid händelse av en olycka eller sjukdom som sker under arbetstid.

Att behandla anhörigas personuppgifter i detta syfte är nödvändigt och sker med den rättsliga grunden allmänt intresse.

Det är den anställde på Kustbevakningen som anger vilken anhörig som ska finnas med i registret. Den som är angiven som anhörig kommer att bli informerad om att deras personuppgifter behandlas av Kustbevakningen i detta syfte. Uppgifterna finns hos Kustbevakningen så länge anställningen varar eller tills något annat meddelas. Endast ett begränsat antal personer inom Kustbevakningen har tillgång till uppgifterna och uppgifterna delas inte med någon utanför Kustbevakningen.

Kustbevakningen behandlar även personuppgifter i form av kontaktuppgifter till anhörig om en person är medföljande på något av våra fartyg. Även detta är i syfte av att kunna komma i kontakt med anhörig eller annan kontaktperson i händelse av att den medföljande skulle drabbas av sjukdom eller olycka. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse. Uppgifterna behandlas endast under en begränsad period och raderas så snart de inte längre behövs. Endast ett begränsat antal personer inom Kustbevakningen har tillgång till uppgifterna och uppgifterna delas inte med någon utanför Kustbevakningen.

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för ovan behandlingar. Om du som registrerad vill använda dina rättigheter som registrerad såsom att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombud@kustbevakningen.se.