Generaldirektör Therese Mattsson. Foto: Kustbevakningen

Verksledning

Generaldirektören ansvarar inför regeringen för verksamheten vid myndigheten och ska se till:

  • att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
  • att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och
  • att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Generaldirektören är också ytterst verksamhetsansvarig för Kustbevakningens verksamhet och därmed för myndighetens fartygsdrift och luftfartsverksamhet.

Överdirektören tjänstgör i generaldirektörens ställe när generaldirektören inte är i tjänst eller i den utsträckning som generaldirektören bestämmer. Överdirektören ska i övrigt stå till generaldirektörens förfogande för särskilda frågor.