Information angående uppdatering av MSW

I och med Sjöfartsverkets uppdatering av Maritime Single Window den 5 oktober så kommer en ny funktion att tillkomma för användare av portalen. Nu finns det ett aktivt val att göra om fartyget är rapporteringsskyldigt eller inte till Kustbevakningen.

Vilken eller vilka typer av förhandsanmälan som näringen ska göra beror på vilken typ av resa anmälan gäller, vad det är för fartyg samt om de har speciella tillstånd eller undantag.

ISPS-anmälan

Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfartssektorn. Regelverket innebär ett krav på att fartyg med en bruttodräktighet över 500 ton som avser att anlöpa svensk hamn ska lämna information gällande sjöfartsskydd.

ISPS är en förkortning av International Ship & Port facility Security code och är ett regelverk som är antaget av det internationella sjösäkerhetsorganet IMO, International Maritime Organisation. Regelverket som vi tillämpar i Sverige gäller alltså för hamnar över hela världen. Syftet är att skapa säkra transporter mellan hamnarna för fartyget och dess besättning, passagerare och gods.

Kustbevakningen sköter på uppdrag av transportstyrelsen klareringen av förhandsanmälan gällande sjöfartsskydd.

Schengen

Reglerna om Gränskontroll är gemensamma för alla EU- och Schengenländer. Reglerna finns i EU-lagstiftningen (Kodex om Schengengränserna). I Kodex finns särskilda bestämmelser för sjötrafiken och personer som arbetar ombord eller medföljer som passagerare. Fartyg som kommer från eller är på väg till utrikes ort har en skyldighet att lämna uppgifter om fartyget och personerna ombord till Kustbevakningen.