Kustbevakningen begär ökat anslag från 2019

I Kustbevakningens budgetunderlag för 2019-2021 framgår liksom i de senaste budgetunderlagen att verksamheten bedrivs med ett underskott. För att säkerställa Kustbevakningens breda verksamhet för liv, miljö och säkerhet till sjöss begär Kustbevakningen om ökat anslag.

− Vi har en konstruktiv dialog med Justitiedepartementet och de är väl medvetna om vår situation, som ju inte på något sätt är ny. Jag har stora förhoppningar att det nu kommer fram en bra lösning för Kustbevakningen, säger Anders Kjaersgaard, vikarierande generaldirektör för Kustbevakningen.

− En sänkt ambitionsnivå för vår verksamhet påverkar inte bara vår egen organisation och samverkande myndigheter. Det påverkar också Sveriges arbete för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

Ökade kostnader skapar obalans

Det är framförallt underhålls- och avskrivningskostnader för fartyg och flygplan, liksom ökade kostnader för lokaler och kajer som bidrar till att underskottet ökar. Under flera år har delar av anslagssparandet använts för att täcka underskottet, men 2019 tar anslagssparandet slut. Det beror på ökade kostnader och behov av kapitalkostnader på grund av nya fartygsinvesteringar för att säkerställa resurser för miljöräddning och sjötrafikövervakning. Men det beror också på nya utmaningar och förväntningar från uppdragsgivare och samverkande myndigheter inom exempelvis totalförsvar och digitalisering.

Kustbevakningen begär därför en årlig höjning av anslaget med 112 miljoner kronor från och med år 2019 för att täcka myndighetens nuvarande underskott. Förutom detta tillkommer, med början år 2020, ytterligare behov av årliga tillskott. Om Kustbevakningen inte beviljas ökade anslag kommer nivån på verksamheten att behöva sänkas och målsättningarna justeras.

− Samtidigt som vi håller beredskap för liv- och miljöräddning genomför vi kontroll- och tillsynsverksamhet, polisiär ordningshållning och brottsbekämpning till sjöss. Det gör oss till en viktig och effektiv maritim resurs för staten. Inom vissa om­råden är Kustbevakningen den enda resursen och aktören till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

Fackförbundet TULL-KUST har skrivit ett yttrande om Kustbevakningens budgetunderlag för 2019-2021 som går att läsa under länken till höger.

Kustbevakningen idag 

  • Anslag för 2018: 1 143 miljoner kronor
  • Anställda: cirka 800
  • Finns på 21 orter med lednings- och stödfunktioner i Karlskrona, Stockholm, Göteborg, Nyköping och Härnösand
  • Varje dag finns minst 10 fartyg och ett flygplan i drift, året runt.
  • 2014 äskade Kustbevakningen 133 miljoner kronor för främst ökade underhålls- och avskrivningskostnader. Myndigheten fick ökat anslag med 67 miljoner kronor från och med 2016.