Kustbevakningen ska ledas från en ledningscentral

Den 22 maj 2017 har Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson fattat beslut att Kustbevakningen framöver ska ha en ledningscentral lokaliserad i Göteborg, och att stödledningscentralen i Stockholm ska avvecklas senast den 1 juni 2018.

Kustbevakningen genomförde den 1 september 2016 en organisationsförändring med syfte att införa en tydligare nationell ledning i myndigheten utan indelning i regioner och huvudkontor. Myndighetens lednings- och stödorganisation är även efter omorganisationen framförallt lokaliserad i Karlskrona, Stockholm, Göteborg och Nyköping. Den nya organisationen innebär heller ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens geografiska placering. Organisationsförändringen gjordes för att skapa förutsättningar för en bättre enhetlighet och tydligare styrning av Kustbevakningen. I och med omorganisationen fick Kustbevakningen en huvudledningscentral i Göteborg och en stödledningscentral i Stockholm.

Frågan om hur Kustbevakningens ledningscentralsfunktion ska organiseras har utretts vidare och den 22 maj 2017 har Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson fattat beslut att Kustbevakningen framöver ska ha en ledningscentral lokaliserad i Göteborg, och att stödledningscentralen i Stockholm ska avvecklas senast den 1 juni 2018.

− Beslutet att satsa på en ledningscentral i Göteborg följer inriktningen från tidigare beslut om förändrad organisation för bättre enhetlighet och tydligare styrning i Kustbevakningen. Det har fattats efter fördjupade analyser av av områdena ledning, personal, arbetsmiljö och teknik, säger Lena Jönsson.

Vid ledningscentralen i Stockholm tjänstgör i dag tio medarbetare på heltid, varav fem har tillsvidareanställning och de kommer att erbjudas omplacering till annan befattning. Övriga medarbetare har visstidsanställning och med en grundanställning på någon av kuststationerna. Även dessa medarbetare kommer att erbjudas en befattning på ledningscentralen i Göteborg.

− Medarbetarna vid ledningscentralen i Stockholm har varit en viktig resurs genom åren och vi är måna om att ta till vara den värdefulla kompetens som finns där, säger Lena Jönsson.

− Med en ledningscentral blir styrning av den operativa verksamheten otvetydig och ensad, beslutsvägarna blir raka, korta och snabba och medarbetarna i ledningscentralen har lättare att få en gemensam lägesbild, säger Lena Jönsson.

Nu går arbetet vidare för att förbereda myndigheten inför övergången till en ledningscentral.