Förslag till ökat anslag för Kustbevakningen

Övergångsregeringen har idag presenterat sin budgetproposition för 2019. Kustbevakningen föreslås få ökade anslag som nästan motsvarar de äskanden som myndigheten lagt fram i budgetunderlaget för 2019-2021.

Detta visar att regeringen tycker att Kustbevakningen gör ett bra jobb och att Sverige måste säkerställa att vi kan göra det även i framtiden, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson.

− Vi har uppskattat den goda dialog vi har haft med regeringskansliet under många år, säger Therese Mattsson.

− Enligt budgetförslaget kommer följande anslagsökning till Kustbevakningen att ske för att täcka kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar, personal, lokaler och kajer:

  • 2019: 101 miljoner kronor
  • 2020: ytterligare 10 miljoner kronor
  • 2021: ytterligare 29 miljoner kronor

Utöver ovanstående belopp kommer anslagsökning som en följd av pris- och löneomräkning.

− Med ökade anslag enligt ovan kan vi fortsätta utveckla och livstidsförlänga våra miljöskydds- och övervakningsfartyg och genomföra planerade insatser för att vidareutbilda våra kompetenta medarbetare. Det ger oss en möjlighet att även på sikt säkra en god beredskap för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss, säger överdirektör Anders Kjaersgaard.

− I tio år har vi arbetat för att myndigheten ska ha ett anslag som kan ge en verksamhet och ekonomi i balans. Det känns otroligt skönt att regeringen nu till 90 procent möter våra budgetäskanden något som ger en trygghet i den långsiktiga finansieringen, säger personal- och ekonomidirektör Helene Frykler.

Kustbevakningen inväntar nu att budgetförslaget ska röstas igenom av riksdagen.