Rättssäkerhet och förtroende i fokus

Kustbevakningen har fått frågor från media om en medarbetares relation till ett lokalt varv där han tidigare varit anställd och om myndigheten hanterat detta opartiskt. Vi har därför påbörjat en översyn av ärendet och våra rutiner. Vi har inte kunnat upptäcka några oegentligheter i handläggningen och vi kan heller inte se att leverantören har gynnats på ett otillbörligt sätt.

− Vi har känt oss trygga i vår hantering och våra beslut, men bara det faktum att frågor om vår hantering nu ställs gör att vi ser över ärendet och våra rutiner för att se om det finns behov av att göra justeringar, säger Henrik Jonsson chef för materiel och lokalförsörjningsavdelningen.

Kustbevakningen har ett upphandlat varvsavtal för underhåll av myndighetens fartyg. Avtalet är uppbyggt så att vi har ett antal varv upphandlade runt om i landet för att kunna ha fartygsunderhåll längs med hela Sveriges kust.

2011 anställde Kustbevakningen en handläggare som tidigare arbetat på ett varv där han också har släkt (kusin). Under de första fyra år i myndigheten fick handläggaren inte medverka i aktiviteter som rörde varvet eller varvskoncernen. Detta för att hans nyligen avslutade engagemang i företaget innebar en intressekonflikt, som kunde medföra att hans och därmed myndighetens objektivitet kunde ifrågasättas.

År 2015 prövade Kustbevakningen på nytt handläggarens koppling till företaget i förhållande till hans arbetsuppgifter. Kopplingen bedömdes inte längre påverka myndighetens relation till varvet och restriktionerna för medarbetaren hävdes. Handläggaren har sedan dess kunnat ha kontakt med varvet inom ramen för fasta administrativa rutiner och upphandlade avtal. Handläggaren har inte godkänt några fakturor, men granskat dem mot beställning inför attestering och godkännande av sin chef.

− Genom att under flera år ha restriktioner i handläggarens kontakter med företaget och därefter, när restriktionerna lättades, tillämpa fastställda administrativa rutiner har vi bedömt att Kustbevakningens relation till företaget hanterats på ett korrekt sätt, säger Henrik Jonsson.

Kustbevakningen efterfrågar kompetens som finns i den privata näringen, och den maritima sektorn i Sverige är inte stor. Eftersom myndigheten behöver kompetens även på mindre orter i Sverige är det sannolikt att kopplingar, som den nu aktuella, kan uppstå förr eller senare även framöver.

För Kustbevakningen är det av största vikt att allmänheten har förtroende för vår verksamhet och att alla kan lita på att vi bedriver den på ett rättssäkert sätt.

− Vi är angelägna om att ha tydliga rutiner som garanterar vår opartiskhet och uppföljning av att rutinerna följs. Vi ska därför se över detta ärende och våra rutiner och se om det finns behov av att göra justeringar, säger Henrik Jonsson.