Foto: Kustbevakningen

Vårt arbete för en trygg och säker havsmiljö fortsätter även i kristider

Kustbevakningen är en krisberedskapsmyndighet med goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag även under påfrestning. Vi fortsätter att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss med ständig beredskap för att rädda liv och miljö.

God personalförsörjning

Vår personalförsörjning är i nuläget god men vi planerar för att hantera ett stigande antal sjukskrivningar. Vi agerar proaktivt och vidtar nödvändiga åtgärder samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nära samarbete inom Kustbevakningen och med andra myndigheter

Sedan ett antal veckor tillbaka organiserar vi oss i en särskild organisation för att hantera konsekvenserna kring coronaviruset. Vi har ett nära samarbete inom Kustbevakningen och med andra myndigheter.

Omfördelning av skyddsmasker till Kriminalvården

Vi har omfördelat skyddsmasker till Kriminalvården efter samverkan med MSB i deras nationella resurssamordning.

Sjuktransporter av misstänkt smittade till fastlandet

Under veckorna som passerat har vi genomfört ett antal sjuktransporter från öar till fastland med personer som insjuknat i coronaviruset och behövt sjuktransport. Vi har även hanterat ett fartyg med misstänkt coronasmittad ombord och eskorterat till karantänshamn.

Kustbevakningen är en del av samhälletskrisberedskap och följer de tre grundprinciperna för krishantering:


Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen innebär att den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under en kris. Ansvarsprincipen innebär även ett ansvar för varje myndighet att samverka med andra för att lösa uppgiften, och att se till helheten.

Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som möjligt ska vara densamma såväl under normala förhållanden som under en kris.

Närhetsprincipen
Närhetsprincipen innebär att en kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Principen innebär också att de frågor som uppkommer till följd av krisen ska hanteras så nära medborgarna som möjligt.