Offentlighet och sekretess

Kustbevakningen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om på vilket sätt en personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter. 

I personuppgiftslagen finns även bestämmelser om information till de registrerade. Du har rätt att begära information hos Kustbevakningen om de personuppgifter som berör dig och som Kustbevakningen behandlar. Om du vill ha sådan information ska du skicka en undertecknad begäran till Kustbevakningen.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och konferenser sparas bara så länge det krävs för administrationen.