Flik 10 - Tullagstiftning och punktskatter

10.01 Grundläggande EG-bestämmelser
(EU) nr 952/2013 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för ...
(EG) nr 1192/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008 av den 17 november 2008 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillä...
10.02 Tullagstiftning med Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter
SFS 2016:253 Tullag (2016:253)
SFS 2016:287 Tullförordning (2016:287)
SFS 1996:701 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
SFS 1996:702 Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
10.03 Tullordning
TFS 2016:2 Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om en tullordning
10.04 Proviantering
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
10.05 Tullfrihet
(EG) nr 1186/2009 Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
SFS 1994:1547 Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1994:1605 Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.
SFS 1994:1551 Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
10.06 Smuggling
SFS 2000:1225 Lag (2000:1225) om straff för smuggling
SFS 2003:148 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
10.07 Narkotika
SFS 1968:64 Narkotikastrafflag (1968:64)
SFS 1991:1969 Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
SFS 1992:860 Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1992:1554 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
(EG) nr 273/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (Text av be...
(EG) nr 111/2005 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekurso...
10.08 Farliga föremål/produkter m.m.
SFS 2000:1064 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
SFS 2000:1217 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
SFS 1990:415 Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
SFS 1998:944 Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
SFS 1992:1300 Lag (1992:1300) om krigsmateriel
10.09 In- och utförsel av kontanta medel
(EU) nr 1672/2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som fö...
2015/849/EU Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansi...
10.10 Internationell sanktioner
SFS 1996:95 Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2004:1360 Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
10.11 Punktskatter
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel avtobaksvaror
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
2008/118/EG Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 9...
10.12 Övrig skatt- och tullagstiftning
SFS 2011:1537 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 1973:980 Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
SFS 1994:542 Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.
SFS 1994:1830 Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
SFS 2006:1329 Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
(EU) nr 125/2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 av den 16 januari 2019 om handel med vissa varor som kan använ...
SFS 1997:969 Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
(EU) nr 952/2013 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för ...
10.13 Tullverkets behandling av uppgifter
SFS 2001:185 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 2001:646 Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 2016:904 Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet
SFS 2018:1694 Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1876 Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
10.14 Internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1219 Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1222 Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete
SFS 1959:590 Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat
SFS 2000:3 Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland