Flik 11 - Transporträtt

11.01 Sjöfart - fartyg
UNCLOS FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982 (UNCLOS)
SFS 1994:1009 Sjölag (1994:1009)
SFS 2013:540 Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss
11.02 Sjötrafikförordningar
SFS 1986:300 Sjötrafikförordning (1986:300)
SFS 1986:305 Svävarfartsförordning (1986:305)
SFS 1993:1053 Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
SFS 1998:1355 Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg
SFS 2011:658 Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
SFS 1983:293 Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS 1983:294 Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
SFS 1974:235 Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
(EEG) nr 3577/92 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjäns...
SJÖFS 1982:50 Sjöfartsverkets föreskrifter om Ömsesidiga överenskommelser om rätt till kustfart (kustfartstillstånd)
11.03 Sjötrafikföreskrifter m.fl.
TSFS 2009:44 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler
TSFS 2019:12 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken
11.04 Bemanning och behörigheter m.m.
SFS 1973:282 Sjömanslag (1973:282)
SFS 1983:929 Mönstringslag (1983:929)
TSFS 2010:21 Upphävande av SJÖFS 2007:11 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
TSFS 2010:103 Upphävande av SJÖFS 2007:12 om bemanning
SFS 1984:831 Mönstringsförordning (1984:831)
SFS 2011:1533 Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
SFS 1982:673 Arbetstidslag (1982:673)
SFS 1998:958 Lag (1998:958) om vilotid för sjömän
SFS 1998:962 Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän
SFS 1970:344 Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
SJÖFS 1985:11 Sjöfartsverkets föreskrifter om Godkännande av viss utbildning för förare av fritidsskepp
SJÖFS 2005:7 Sjöfartsverkets föreskrifter om Vakthållning
SJÖFS 2003:9 Sjöfartsverkets föreskrifter om Vilotid för sjömän
11.05 Navigationssäkerhet
TSFS 2010:13 Upphävande av SJÖFS 2006:17 om navigationssäkerhet och navigationsutrustning
11.06 Säkerhetsorganisation
TSFS 2009:1 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG)...
11.07 Sjukvård på fartyg
SJÖFS 2000:21 Sjöfartsverkets föreskrifter om sjukvård och apotek på fartyg
11.08 Dagbok på fartyg
TSFS 2010:19 Upphävande av SJÖFS 1996:12 om skeppsdagbok, maskindagbok och kombinerad skepps- och maskindagbok, mm.
11.09 Fartygssäkerhet
SFS 2003:364 Fartygssäkerhetslag (2003:364)
SFS 2003:438 Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)
SFS 2016:96 Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS 2016:98 Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
TSFS 2018:42 Transportstyrelsens tillkännagivande om Kustbevakningens medverkan vid viss tillsyn
TSFS 2018:27 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet
11.10 Livräddningsutrustning m.m.
SFS 2009:93 Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
SJÖFS 2004:30 Sjöfartsverkets föreskrifter om Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som inte omfattas av 197...
11.11 Transport, lastning och lossning av last
SFS 2003:367 Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
SFS 2003:439 Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg
SFS 1980:152 Containerlag (1980:152)
TSFS 2010:175 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:4) om tra...
11.12 Lotsning m.m.
SFS 1982:569 Förordning (1982:569) om lotsning m.m.
SFS 2000:1149 Isbrytarförordning (2000:1149)
11.13 Farligt gods
SFS 2006:263 Lag (2006:263) om transport av farligt gods
SFS 2006:311 Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
TSFS 2010:160 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av SJÖFS 2005:19 om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rappor...
TSFS 2010:159 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall
MSBFS 2018:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019)
MSBFS 2018:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2019)
SFS 2011:927 Avfallsförordning (2011:927)
TSFS 2015:66 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)
TSFS 2009:131 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Ö...
TSFS 2013:100 Ändring av TSFS 2009:131 om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)
TSFS 2012:5 Ändring av TSFS 2009:131 om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)
TSFS 2013:28 Ändring av TSFS 2009:131 om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)
TSFS 2009:49 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och h...
SJÖFS 1991:8 Sjöfartsverkets föreskrifter om Transport av farligt gods i hamn
SJÖFS 2007:21 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde ...
11.14 Sjöolyckor
SFS 1990:717 Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor
SFS 1967:294 Sjöförklaringskungörelse (1967:294)
11.15 Registrering m.m. av fartyg
SFS 1975:927 Fartygsregisterförordning (1975:927)
SFS 1979:377 Lag (1979:377) om registrering av båtar
SFS 2007:33 Förordning (2007:33) om befälhavares skyldighet vid faror för sjötrafiken och sjönöd
SFS 1994:1162 Förordning (1994:1162) om skeppsmätning
SFS 1975:929 Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
11.16 Luftfart - luftfartyg
LFS 2007:47 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiellt bruksflyg med flygplan
SFS 2010:500 Luftfartslag (2010:500)
11.17 Vägtrafik
SFS 1951:649 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1971:948 Väglag (1971:948)
SFS 2012:707 Vägförordning (2012:707)
SFS 1975:1313 Terrängkörningslag (1975:1313)
SFS 1977:68 Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
SFS 1978:594 Terrängkörningsförordning (1978:594)
SFS 1998:1276 Trafikförordning (1998:1276)
SFS 2001:559 Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2001:651 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2002:574 Fordonslag (2002:574)
SFS 2009:211 Fordonsförordning (2009:211)
SFS 2009:121 Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 1998:488 Körkortslag (1998:488)
SFS 1998:980 Körkortsförordning (1998:980)