Flik 12 - Miljörätt

12.01 Miljöbalken m.m.
SFS 1998:808 Miljöbalk (1998:808)
SFS 1998:811 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
SFS 1998:812 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 1998:813 Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 1998:899 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning (2017:966)
SFS 1998:1252 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
SFS 2011:13 Miljötillsynsförordning (2011:13)
SFS 1987:938 Nationalparksförordning (1987:938)
12.02 Ekonomiska zonen och kontinentalsockeln m.m.
SFS 1992:1140 Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 2010:897 Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
SFS 1992:1226 Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1966:314 Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS 1966:315 Kontinentalsockelförordning (1966:315)
SFS 2006:924 Lag (2006:924) om Antarktis
SFS 2006:1111 Förordning (2006:1111) om Antarktis
12.03 Förorening från fartyg
SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1980:789 Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 2016:96 Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS 2016:98 Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
TSFS 2010:96 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg
(EG) nr 782/2003 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar...
12.04 Kemikalier
SFS 1999:381 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 2015:236 Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 1998:944 Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
12.05 Smittskydd
SFS 2004:168 Smittskyddslag (2004:168)
SFS 2004:255 Smittskyddsförordning (2004:255)
SFS 2006:1570 Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
SFS 2007:156 Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
12.06 Livsmedel
SFS 2006:804 Livsmedelslag (2006:804)
SFS 2006:813 Livsmedelsförordning (2006:813)
12.07 Avfallshantering
SFS 2011:927 Avfallsförordning (2011:927)
SJÖFS 2001:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fartyg
SJÖFS 2001:13 Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar
12.08 Svavelhaltigt bränsle
SFS 2014:509 Svavelförordning (2014:509)