Flik 13 - Fiske

13.01 Fiskelagar och -förordningar
SFS 1950:595 Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
SFS 1957:390 Lag (1957:390) om fiskearrenden
SFS 1981:533 Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
SFS 1993:787 Fiskelag (1993:787)
Bilagan Bilagan till fiskelagen
SFS 1994:1709 Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
SFS 1994:1716 Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
SFS 1998:1343 Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården
SFS 2010:897 Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
SFS 2010:1098 Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
13.02 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
FIFS 1982:3 Fiskeriverkets föreskrifter om fiskevårdsområden
HVMFS 2018:1 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnanden
FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar
SJVFS 2014:44 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
FIFS 2000:1 Fiskeriverkets föreskrifter om svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön
SJVFS 2014:4 Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
FIFS 2004:2 Fiskeriverkets föreskrifter om genetiskt modifierade vattenlevande organismer
FIFS 2004:25 Fiskeriverkets föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område
FIFS 2004:36 Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
FIFS 2004:37 Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i sötvattensområdena
SJVFS 2012:17 Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen
HVMFS 2013:35 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet
LIVSFS 2014:22 Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter från Östersjöområdet
HVMFS 2014:19 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet
HVMFS 2017:8 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar
HVMFS 2017:14 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter
13.04 EU - Grundläggande förordningar
(EU) nr 1380/2013 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken...
(EG) nr 728/99 Kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (...
(EG) nr 1224/2009 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att ...
(EU) nr 404/2011 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets föro...
(EG) nr 768/2005 Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ...
(EU) nr 1395/2014 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för viss...
(EU) nr 189/2018 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/189 av den 23 november 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr ...
(EU) nr 211/2018 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/211 av den 21 november 2017 om upprättande av en utkastplan för lax i Ö...
(EU) nr 45/2018 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/45 av den 20 oktober 2017 om upprättande av en utkastplan för vissa dem...
(EU) nr 724/2010 Kommissionens förordning (EU) nr 724/2010 av den 12 augusti 2010 om tillämpningsföreskrifter för realtidsstängning av...
(EU) nr 306/2018 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/306 av den 18 december 2017 om specifikationer för genomförandet av lan...
13.05 EU - Övervakning, registrering m.m.
(EG) nr 414/96 Rådets förordning (EG) nr 414/96 av den 4 mars 1996 om fastställande av vissa övervakningsåtgärder för fiske som bedr...
2017/902/EU Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/902 av den 23 maj 2017 om upprättande av förteckningen över unionsinspektö...
(EU) nr 218/2017 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 av den 6 februari 2017 om registret över unionens fiskeflotta
13.06 EU - Kontrollåtgärder
(EU) nr 1236/2010 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- o...
(EU) nr 433/2012 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlam...
(EEG) nr 954/87 Kommissionens förordning (EEG) nr 954/87 av den 1 april 1987 om stickprovskontroller för att fastställa andelen målar...
2018/1986/EU Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1986 av den 13 december 2018 om inrättande av särskilda kontroll- och insp...
2018/1986/EU Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1986 av den 13 december 2018 om inrättande av särskilda kontroll- och insp...
13.09 EU - Tekniska bestämmelser m.m.
(EG) nr 894/97 Rådets förordning (EG) nr 894/97 av den 29 april 1997 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna
(EEG) nr 3440/84 Kommissionens förordning (EEG) nr 3440/84 av den 6 december 1984 om fastsättning av anordningar på trålar, danska snu...
(EG) nr 494/2002 Kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för k...
(EG) nr 2187/2005 Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i...
(EG) nr 850/98 Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för sky...
(EG) nr 520/2007 Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av l...
(EG) nr 517/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) ...
(EU) nr 47/2018 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/47 av den 30 oktober 2017 om tillåtelse att använda alternativa T90-trå...
13.10 EU - Återhämtningsplaner, begränsningar m.m.
(EU) nr 973/2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för deme...
(EG) nr 754/2009 Rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngn...
(EG) nr 811/2004 Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet
(EG) nr 1100/2007 Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
(EG) nr 1954/2003 Rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezon...
(EG) nr 734/2008 Rådets förordning (EG) nr 734/2008 av den 15 juli 2008 om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkning...
(EG) nr 812/2004 Rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26.4.2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske o...
(EU) nr 118/2017 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för f...
(EU) nr 1139/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bes...
(EU) nr 2336/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december 2016 om upprättande av särskilda villkor f...
(EU) nr 120/2018 Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa f...
13.11 EU - Allvarliga överträdelser
(EG) nr 1005/2008 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga...
(EG) nr 1010/2009 Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (...
(EU) nr 468/2010 Kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 av den 28 maj 2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är in...
(EG) nr 2740/99 Kommissionens förordning (EG) nr 2740/1999 av den 21 december 1999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för r...
13.12 EU - Marknadsfrågor
(EU) nr 1379/2013 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordninge...
(EG) nr 2406/96 Rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluförin...
(EEG) nr 3703/85 Kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 av den 23 december 1985 om närmare bestämmelser för tillämpningen av gemens...