Flik 15 - Kultur

SFS 1988:950 Kulturmiljölag (1988:950)
SFS 1988:1188 Kulturmiljöförordning (1988:1188)