Flik 16 - Totalförsvar, tillträde och samhällsviktiga anläggningar

16.01 Stödförfattningar
SFS 2002:375 Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
SFS 1982:314 Förordning (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten
FFS 1993:11 Överbefälhavarens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten
SFS 2006:344 Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
16.02 Tillträde m.m.
SFS 1992:118 Tillträdesförordning (1992:118)
SFS 1982:756 Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
TFS 1968:218 Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m.
16.03 Totalförsvar
SFS 1992:1403 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
SFS 2015:1053 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
SFS 1987:1262 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
SFS 1990:12 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
SFS 1994:1809 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
SFS 1995:238 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
SFS 1995:239 Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
SFS 1994:2076 Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
SFS 1979:1088 Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
16.04 Samhällsviktiga anläggningar
SFS 2010:305 Skyddslag (2010:305)
SFS 2010:523 Skyddsförordning (2010:523)
16.03 Totalförsvar
SFS 1979:1091 Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.
16.05 Landskapsinformation
SFS 2016:319 Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
SFS 2016:320 Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
16.06 Utbildning
SFS 1994:588 Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
16.07 Försvarsmaktens utlandsverksamhet
SFS 1996:930 Förordning (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands
SFS 2003:169 Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
16.08 Krisberedskap och höjd beredskap
SFS 2015:1052 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
SFS 2015:1053 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
16.09 Försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2008:717 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet