Flik 3 - Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt

02.01 Offentlighet och sekretess
SFS 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105)
SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 1990:782 Arkivlag (1990:782)
SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)
02.02 Säkerhetsskydd
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
02.03 Allmän förvaltningsrätt
SFS 2017:900 Förvaltningslag (2017:900)
SFS 2007:515 Myndighetsförordning (2007:515)
02.04 Språk m.m.
SFS 2009:600 Språklag (2009:600)
SFS 2009:724 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk