Flik 4 - Dataskydd – skydd för personuppgifter

04.01 Allmänt om dataskydd/skydd av personuppgifter
(EU) nr 679/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseend...
SFS 1998:204 Personuppgiftslag (1998:204)
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
04.02 Säkerhetsskydd
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
04.03 Kustbevakningsdatalag och -förordning m.m.
SFS 2018:1943 Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2012:146 Kustbevakningsdataförordning (2012:146)
SFS 2018:1695 Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1177 Brottsdatalag (2018:1177)
04.04 Polisdatalag m.m.
SFS 2018:1693 Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1942 Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
04.05 Övriga polisregisterlagar m.m.
SFS 1998:620 Lag (1998:620) om belastningsregister
SFS 1999:1134 Förordning (1999:1134) om belastningsregister
SFS 1998:621 Lag (1998:621) om misstankeregister
SFS 1999:1135 Förordning (1999:1135) om misstankeregister
SFS 2000:344 Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS 2000:836 Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem
SFS 1997:903 Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
04.06 Allmän kameraövervakning m.m.
SFS 2018:1200 Kamerabevakningslag (2018:1200)
04.07 Polisiära spaningsmetoder
SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2007:978 Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning
SFS 2007:979 Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2007:1144 Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2008:854 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
SFS 2006:939 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
04.08 Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling
SFS 1998:1229 Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
04.09 Försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2000:130 Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2000:131 Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2007:258 Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2007:260 Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2008:717 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2008:923 Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2007:261 Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
04.10 Tullverkets behandling av uppgifter
SFS 2001:185 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 2001:646 Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 2016:904 Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet
SFS 2018:1876 Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
04.11 Migrationsverkets personuppgiftsbehandling
SFS 2016:30 Utlänningsdataförordning (2016:30)
04.12 Lagar om post och kommunikation
SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)
SFS 2016:392 Radioutrustningslag (2016:392)
SFS 2016:394 Radioutrustningsförordning (2016:394)
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:390 Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:397 Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:396 Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
SFS 2006:263 Lag (2006:263) om transport av farligt gods
04.13 Folkbokföring m.m.
SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 1991:482 Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet