Flik 6 - Ordning och säkerhet – polisiära frågor

06.01 Allmänna polisfrågor
SFS 1984:387 Polislag (1984:387)
SFS 2014:1104 Polisförordning (2014:1104)
SFS 2014:1102 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
SFS 1976:511 Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
SFS 1976:518 Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
SFS 1982:129 Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
SFS 1982:198 Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
SFS 1993:1617 Ordningslag (1993:1617)
SFS 2001:453 Socialtjänstlag (2001:453)
06.02 Kustbevakningens polisiära övervakning
SFS 2019:32 Kustbevakningslag (2019:32)
SFS 2019:83 Kustbevakningsförordning (2019:83)
06.03 Drog- och fyllerifrågor
SFS 1951:649 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1994:1009 Sjölag (1994:1009)
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2008:322 Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
SFS 2019:32 Kustbevakningslag (2019:32)
SFS 2019:83 Kustbevakningsförordning (2019:83)
SFS 1984:387 Polislag (1984:387)
SFS 1976:1090 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS 1976:1091 Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
RPSFS 2012:19 FAP 333-2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrumen...
SFS 1999:216 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
SFS 1958:205 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
SFS 1998:488 Körkortslag (1998:488)
SFS 1998:980 Körkortsförordning (1998:980)
SFS 1992:860 Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1992:1554 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
06.04 Hastighetsövervakning
RPSFS 2003:7 | 361-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare
06.05 Gränskontroll
(EU) nr 399/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för perso...
(EU) nr 1624/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevak...
PMFS 2015:5 FAP 272-2 Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen
06.06 Säkerhetsskydd
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
PMFS 2015:3 Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
06.07 Skjutvapen och knivar m.m.
SFS 1996:67 Vapenlag (1996:67)
SFS 1996:70 Vapenförordning (1996:70)
SFS 1969:84 Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen
SFS 1996:31 Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
RPSFS 2005:9 | 943-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport...
SFS 1988:254 Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
SFS 2010:1011 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1075 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 1990:415 Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
06.08 Allmän kameraövervakning
SFS 2018:1200 Kamerabevakningslag (2018:1200)
06.09 Polisiära registerlagar
SFS 2018:1693 Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1942 Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 1998:620 Lag (1998:620) om belastningsregister
SFS 1999:1134 Förordning (1999:1134) om belastningsregister
SFS 1998:621 Lag (1998:621) om misstankeregister
SFS 1999:1135 Förordning (1999:1135) om misstankeregister
SFS 2000:344 Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS 2000:836 Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem
SFS 1997:903 Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
SFS 2006:939 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
RPSFS 2011:11 171-3 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande verksa...
06.10 Internationellt polissamarbete
SFS 2017:496 Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2017:504 Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:344 Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS 2000:836 Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem
SFS 2003:1174 Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
SFS 2003:1176 Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
06.11 Arresteringsorder
SFS 2003:1156 Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1179 Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2011:1165 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS 2012:566 Förordning (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
06.12 Sjöfynd och hittegods
SFS 1918:163 Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
SFS 1984:985 Förordning (1984:985) om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd
SFS 1938:121 Lag (1938:121) om hittegods
SFS 2014:1107 Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods
SFS 1974:1066 Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
SFS 2004:1319 Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
06.13 Estonia
SFS 1995:732 Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
06.14 Luftfartsskydd
SFS 2004:1100 Lag (2004:1100) om luftfartsskydd
SFS 2004:1101 Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd
06.15 Sjöfartsskydd och hamnskydd
(EG) nr 725/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg o...
SFS 2004:487 Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
SFS 2004:283 Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd
SJÖFS 2004:13 Sjöfartsverkets föreskrifter om Sjöfartsskydd
TSFS 2011:50 Ändring av SJÖFS 2004:13 om sjöfartsskydd
TSFS 2015:20 Ändring av SJÖFS 2004:13 om sjöfartsskydd
TSFS 2010:194 Transportstyrelsens tillkännagivande av Kustbevakningens uppgifter enligt förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd
2005/65/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (Text av betydelse för...
SFS 2006:1209 Lag (2006:1209) om hamnskydd
SFS 2006:1213 Förordning (2006:1213) om hamnskydd
SJÖFS 2007:1 Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd