Flik 7 - Processrätt / straffprocessuella befogenheter

07.01 Allmän processrätt
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
07.02 Allmänt om förundersökningsåtgärder
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1946:804 Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
SFS 1947:948 Förundersökningskungörelse (1947:948)
SFS 1967:502 Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott
RPSFS 2012:7 FAP 101 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteftergift
07.03 Kustbevakningens förundersökningsåtgärder
SFS 2019:32 Kustbevakningslag (2019:32)
SFS 2019:83 Kustbevakningsförordning (2019:83)
SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1980:789 Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 2008:322 Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
07.04 Förorening från fartyg
SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1980:789 Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1996:517 Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
07.05 Smuggling
SFS 2000:1225 Lag (2000:1225) om straff för smuggling
SFS 1968:64 Narkotikastrafflag (1968:64)
07.06 Terroristbrott
SFS 2003:148 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
SFS 2006:344 Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
07.07 Drog- och fyllerifrågor
SFS 1951:649 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1994:1009 Sjölag (1994:1009)
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2008:322 Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
SFS 2019:32 Kustbevakningslag (2019:32)
SFS 2019:83 Kustbevakningsförordning (2019:83)
SFS 1984:387 Polislag (1984:387)
SFS 1976:1090 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS 1976:1091 Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
RPSFS 2012:19 FAP 333-2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrumen...
SFS 1999:216 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
SFS 1958:205 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
SFS 1998:488 Körkortslag (1998:488)
SFS 1998:980 Körkortsförordning (1998:980)
SFS 1992:860 Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1992:1554 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
07.08 Hastighetsövervakning
RPSFS 2003:7 | 361-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmätare
07.09 Unga lagöverträdare m.m.
SFS 1964:167 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS 1994:1763 Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS 2001:453 Socialtjänstlag (2001:453)
07.10 Ersättningsfrågor
SFS 1969:590 Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
SFS 1979:291 Förordning (1979:291) om tolktaxa
SFS 1982:805 Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
07.11 Ordningsbot m.m.
SFS 1968:199 Ordningsbotskungörelse (1968:199)
SFS 1970:60 Strafföreläggandekungörelse (1970:60)
SFS 1999:178 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
07.12 Delgivning
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
07.13 Häkteslag m.m.
SFS 2010:611 Häkteslag (2010:611)
SFS 2010:2011 Häktesförordning (2010:2011)
07.14 Utlänningar – utländska fartyg
SFS 1989:152 Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten
SFS 1996:517 Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
07.15 Ombud, biträden och tolkar m.m.
SFS 1988:609 Lag (1988:609) om målsägandebiträde
SFS 1997:408 Förordning (1997:408) om målsägandebiträde
SFS 1996:1620 Lag (1996:1620) om offentligt biträde
SFS 1997:405 Förordning (1997:405) om offentligt biträde
SFS 1997:406 Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.
SFS 1999:997 Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
SFS 1999:998 Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn
SFS 1996:1619 Rättshjälpslag (1996:1619)
SFS 1997:404 Rättshjälpsförordning (1997:404)
SFS 2005:225 Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
07.16 Underrättelse om dom
SFS 1990:893 Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
07.17 Spaningsmetoder
SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2007:978 Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning
SFS 2007:979 Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2007:1144 Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2008:854 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
SFS 2006:939 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
07.18 Personutredning m.m.
SFS 1991:2041 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
SFS 1992:289 Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
07.19 Fingeravtryck
SFS 1992:824 Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.
07.20 Skatteverket
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2018:1696 Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1877 Förordning (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
07.21 Internationellt polissamarbete
SFS 2017:496 Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2017:504 Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:344 Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
SFS 2000:836 Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem
SFS 2003:1174 Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
SFS 2003:1176 Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
07.22 Internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1219 Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1222 Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete
07.23 Arresteringsorder
SFS 2011:1165 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS 2012:566 Förordning (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS 2003:1156 Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1179 Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
07.24 Internationell rättslig hjälp, verkställighet m.m.
SFS 2000:562 Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2000:704 Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2005:500 Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
SFS 2005:501 Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
SFS 2014:912 Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
SFS 2014:1517 Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område
SFS 2018:193 Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
07.25 Försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2008:717 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
07.26 Övrigt
SFS 1974:752 Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
SFS 1974:1065 Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
RPSFS 2005:9 | 943-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport...