Flik 8 - Straffrätt

08.01 Allmän straffrätt
SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
SFS 1964:163 Lag (1964:163) om införande av brottsbalken;
08.02 Trafik m.m.
SFS 1994:1009 Sjölag (1994:1009)
SFS 1986:300 Sjötrafikförordning (1986:300)
SFS 1951:649 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1988:15 Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare
SFS 1993:1053 Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
SFS 2006:263 Lag (2006:263) om transport av farligt gods
SFS 2006:311 Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
08.03 Narkotika och smuggling
SFS 2000:1225 Lag (2000:1225) om straff för smuggling
SFS 1968:64 Narkotikastrafflag (1968:64)
08.04 Terroristbrott och särskilt allvarliga brott
SFS 2003:148 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
SFS 2002:444 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
08.05 Miljö
SFS 1998:808 Miljöbalk (1998:808)
SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1996:517 Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
08.06 Övrig specialstraffrätt
SFS 1987:259 Jaktlag (1987:259)
SFS 1996:67 Vapenlag (1996:67)
SFS 1993:787 Fiskelag (1993:787)
08.07 Förverkande
SFS 2008:369 Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall
SFS 1958:205 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
SFS 1986:1009 Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
08.08 Bötesverkställighet
SFS 1979:197 Bötesverkställighetsförordning (1979:197)
08.09 Utländska fartyg – immunitet m.m.
SFS 1996:517 Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
SFS 1985:988 Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS 1991:453 Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
08.10 Brottsofferfond
SFS 1994:419 Lag (1994:419) om brottsofferfond
SFS 1994:426 Förordning (1994:426) om brottsofferfond