Flik 9 - Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning

09.01 EG-bestämmelser
(EU) nr 399/2016 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för perso...
(EG) nr 767/2008 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (...
09.02 Utlänningslagstiftningen
SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)
SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 1969:644 Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
SFS 1991:572 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll
SFS 1997:409 Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll
SFS 1994:137 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1994:361 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
PMFS 2015:5 FAP 272-2 Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen
09.03 Medborgarskapslagstiftningen
SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)
09.04 Passförfattningar m.m.
SFS 1978:302 Passlag (1978:302)
MIGRFS 2016:1 Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass
MIGRFS 05/2011 Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa viseringsärenden
SFS 1979:664 Passförordning (1979:664)
SFS 1997:698 Förordning (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling
SFS 2005:661 Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige