Foto: Kustbevakningen

Styrning

Kustbevakningens verksamhet regleras av instruktionen för Kustbevakningen, det årliga regleringsbrevet från regeringen, övriga regeringsuppdrag som ligger utanför regleringsbrevet samt interna styrdokument. Tillsammans utgör detta grunden för myndighetens verksamhetsplanering.

I Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen reglerar regeringen myndighetens uppgifter, befogenheter och ledning.

Varje år fattar regeringen dessutom beslut om vilken verksamhet Kustbevakningen ska bedriva kommande år och beslutet finns nedskrivet i det så kallade regleringsbrevet. Där anger regeringen Kustbevakningens mål, finansiering och uppföljning av verksamheten. Utifrån det som står i regleringsbrevet planerar myndigheten sin verksamhet.