Kamerabevakning

Kustbevakningen använder kamerabevakning i syfte att säkerställa att endast behöriga personer bereder sig tillträde till myndighetens lokaler. Vid sådan kamerabevakning använder sig Kustbevakningen av den rättsliga grunden förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet - utreda eller lagföra brott. Kustbevakningen använder därutöver även kamerabevakning för att säkerställa säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön, exempelvis vid förtöjningar eller sjösättning. Den eventuella personuppgiftsbehandling som sker i dessa fall är nödvändig för att Kustbevakningen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse inom ramen för vår verksamhet.

Som huvudregel sker upplysning av bevakningen genom uppsatta skyltar på platsen.

Kustbevakningen får kamerabevaka dit allmänheten har tillträde endast då intresset av att kamerabevaka väger tyngre än intresset för den enskilde att inte bevakas. I de fall Kustbevakningen kamerabevakar dit allmänheten har tillträde har myndigheten gjort bedömningen att intresset av att kamerabevaka väger tyngre.

Kustbevakningen sparar inte material från kamerabevakningen.