Krisberedskap

Kustbevakningen med flera myndigheter ingår i det som kallas samhällets krishanteringssystem. Tanken är att en myndighet, förutom vardagliga händelser och olyckor, också måste kunna stödja vid kriser som drabbar stora delar av samhället och kanske hela vårt land. Vi ska därför bygga upp en beredskap mot svåra kriser i fred och en förmåga att hantera en kris när den inträffar.

Den myndighet som har ansvar för en viss verksamhet under normala fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller krigssituation.

Extraordinär händelse i samhället

Kustbevakningen ska uthålligt kunna leda och samordna ordinarie verksamhet samt biträda och samverka med övriga delar av samhället såväl centralt som regionalt i händelse av extraordinära händelser som kan komma att medföra svåra påfrestningar för samhället.