Strategiska mål

Kustbevakningen har följande strategiska mål:

Sjöövervakning

Övervakning
Kustbevakningen ska förebygga och öka upptäckten av lagöverträdelser till sjöss inom sjötrafik, ordning, miljö, fiske, naturskydd och andra skyddsobjekt. Det görs genom en kontinuerlig närvaro till sjöss och en heltäckande och säker sjölägesbild.

Kontroll & tillsyn
Kustbevakningen ska öka efterlevnaden av bestämmelser inom fiskeri, sjötrafik, gräns, farligt gods- och lastsäkring. Det görs genom riktade kontroller och förbättrad förmåga att kraftsamla insatser i tid och rum.

Brottsbekämpning

Kustbevakningen ska öka upptäckten av brott och minska brottsligheten till sjöss. Det görs genom spanings- och underrättelseverksamhet, förebyggande insatser och genom att öka lagföringen av upptäckta brott.

Räddningstjänst

Kustbevakningen ska minimera effekterna av olyckor och utsläpp till sjöss. Det görs genom att vi ökar vår förmåga att på plats hantera miljöskydds- och sjöräddningsoperationer, och genom att bibehålla vår beredskapsförmåga – förmåga att komma på plats.

Civil sjöinformation

Kustbevakningen ska förmedla ändamålsenlig och korrekt sjöinformation till berörda myndigheter på ett effektivt sätt. Sjöinformationen ska också vara ett effektivt stöd när vi genomför Kustbevakningens huvuduppgifter. Det görs genom det myndighetsgemensamma systemet Sjöbasis.